lunes, 19 de mayo de 2008

ESMENES AL ESBORRANY DEL REGLAMENT DE PC

Associació Ciutadans per la República

Apartat de correus 157

43870 Amposta

NIF G 43880178


Esmenes a l'esborrany del reglament de participació ciutadana

Des de l'associació ciutadans per la república, en primer terme, trobem a falta un articulat més ampli, que ens porte a la màxima participació ciutadana. De tots és sabut, que quan al ciutadà se el dirigix cap a pautes marcades pel poder, este reacciona negativament.

En cap moment, es pretén que este reglament puga llevar protagonisme als càrrecs electes institucionals, sinó, més tot al contrari, el fi ha de ser que tots els ciutadans puguen fer el màxim d'aportacions, per a una millor qualitat de vida de la nostra ciutat. Pretendre tot al contrari, tant de part dels governants com de les associacions, és anar de cara a un fracàs rotund.

Quant a l'ampliació dels articles

1) Trobem a faltar, un article que regule la formació de consells de participació, tant de ciutadans com sectorials, per a tractar temes o projectes d'especial rellevància.

2) Trobem a faltar, un article que regule, el dret al ciutadà de tindre veu en els plens públics de l'ajuntament

3) Trobem a faltar, un article que regule, que les entitats i els ciutadans que puguen ser part interessada, tenir el dret ha assistir a les comissions informatives

4) Trobem a faltar, un article que regule, el dret del ciutadà a una política municipal de foment a les associacions, que especifique clarament les intencions de l'ajuntament

5) Trobem a falta, un article que regule la participació ciutadana a tots els mitjans de comunicació.

6) Trobem a falta un article que regule, que les propostes fetes per els ciutádans, siguen debatudes a una taula de discució paritaria.

7) Trobem a falta un article que regule, que els plens ordinaris, siguen emesos per els mitjos audiovisual i radiofonics

Quant a les esmenes als articles de l'esborrany

1) En el titul preliminar Art 4, si parlem de participació ciutadana, substituir per: “l'alcaldia resoldrà les interpretacions que créen dubtes, amb un informe previ, d'un consell ciutadà, i atenint-se a la legislació vigent de règim local i en els acords municipals”

2) En el titul primer dret a la informació, petició art 11 a part de la informació publicada a la revista Amposta, esta s´ampliara a la televisió i la radio.

3) En el capitul tercer. Dret a la iniciativa ciutadana Art.22:

Creiem que el 10% del sufragi per a presentar propostes és excessiu per a una ciutat com la nostra. Si comparem amb ciutats que ens superen amb escreix, la quantitat requerida és de 1000 firmes, la qual s'ajusta mes, per a poder desarollar una participació ciutadana òptima.

4) En el capitul cinc, bústia de sugerimientos Art 31: Este article es contradiu amb l'Art 6 del dret a la informació i la petició. Este article coarta la participació ciutadana, i deixa en mà dels governants, a actuacions arbitràries, i al mateix temps de prevaricació.

5) En el titul tercer. La participació de les associacions ciutadanes. Capitul primer, Art 34: En el que concernix al registre d'entitats “·el tindre que presentar un certificat de numere de socis”. Preguntem, quin és l'ens capacitat per a compulsar dit certificat? I de que li servix a l'ajuntament el saber el numere de socis? Si esta tot establit per llei.

6) Capitul primer, Art 35: l'ajuntament podrà demanar altres dades. Sempre dins de la llei de protecció de dades

7) Capitul primer, Art 36: la duplicitat de càrrecs existixen en tots els estaments (sinó miren´s vostés) El pretendre que els altres ho complisquen és poc ètic i mesquí.

8) Capitul primer, Art 37: Les associacions passen uns filtres legals imposats per la llei, i una vegada passats, són legals a tots els efectes, per la qual cosa l'únic que pot qüestionar-les és un jutge. És anar contra el dret, és voler imposar, des d'un ajuntament un nou filtre.

9) Capitul segon. Taula d'entitats, Art 45: En una segona votació el pretendre que s'arribe a un acord amb dos terceres parts és voler no arribar a acords. En tot òrgan democràtic, les decisions en segona votació es prenen per majoria simple, el pretendre ampliar-ho és restar capacitat al dialeg, o deixar en mans de “camarilles” l'avançar cap a una direcció o una altra.

10) Capitul tercer. Drets de les associacions i entitats, Art 50 apartat 1: Este apartat es contradiu amb l'Art 47. Pel que fa a la capacitat de les associacions de negociar els seus propis assumptes, estes, mai hauran de ser solapades per un representant, que només ha de ser portaveu pel que fa als problemes globals de totes les associacions. Quan parlem de participació ciutadana no podem caure en l'error de traspassar la participació un escaló mes baix, perquè ens quedarem igual que abans.

En una societat basada en els principis de la llibertat, una generació mai pot hipotecar les expectatives del futur. El nostre món s'ha regit sempre pels principis de l'evolució i els grans canvis, el voler imposar el contrari és anar contra els principis de la vida mateixa.

A priori i per la capacitat que tenim, per a analitzar l'articulat d'este esborrany, des de ciutadans per la república, acceptaríem este esborrany com bó, tenin en compte de les aportacions que fem. Entenem que res és perpetu, i que tot pot patir canvis. Esperem de la participació dels partits polítics, a voler millorar també este esborrany de participació ciutadana, a causa dels mitjans tècnics de què disposen. Mitjans que no estan al nostre abast.

El secretari: Rafel Serret Tomé

Amposta a 19 de maig del 2008

4 comentarios:

Anónimo dijo...

hey, here is the site i was talking about where i made the extra cash, I was making about $900 extra a month...
check it out ..

Anónimo dijo...

hey, here is the site i was talking about where i made the extra cash, I was making about $900 extra a month...
check it out ..

Anónimo dijo...

hey, here is the site i was talking about where i made the extra cash, I was making about $900 extra a month...
check it out ..

Anónimo dijo...

hey, here is the site i was talking about where i made the extra cash, I was making about $900 extra a month...
check it out ..