lunes, 29 de noviembre de 2010

AL SINDIC DE GREUGES DE CATALUNYA

Al Sindic de Greuges de Catalunya
Passeig de Lluís Companys 7,
08003 Barcelona

D. Rafael Serret Tomé, amb domicili a l'efecte de notificacions en Apartat de Correus numero 157, d'Amposta 43.870 (Tarragona) i DNI numero 40901572M, en qualitat de propietari d'una vivenda i solar sitis en el carrer Passatge de L, Aldea afectat per la declaració de nul•litat del Conveni Urbanístic del Sector Hostasol i l'irregular expedient de Contribucions Especials tramitat per l'Ajuntament de L,Aldea (Tarragona)

FORMULA LA QUEIXA SEGÜENT:

- Que l'Ajuntament de L'aldea firmà un conveni urbanístic en 1997 amb la mercantil “Hostasol SL” en el que es comprometia a la urbanització del sector Hostasol i a l'obertura de vials en especial a la prolongació del carrer Mossén Sol en el seu tram comprés fins a l'avinguda de Catalunya. (S'adjunta el dit conveni com a Document annex numere 1)

- Que l'ajuntament de L'Aldea va incomplir el dit conveni urbanístic, permetent com a ACTE PROPI la construcció i ocupació de nombroses vivendes de manera contrària a dret sense els mínims servicis urbanístics que determina la Llei del Sòl i Urbanística en les quasi 4 hectàrees que componien dita “Sector Hostasol”. Construccions de què si ha obtingut les corresponents taxes urbanístiques i llicències així com altres contribucions i Impost de Béns Immobles.

- Que amb més motiu el conveni urbanístic d'Hostasol de 1997 és NUL al no haver-se ratificat en ple municipal segons es determina en informe (expedient IJ 2004/2228-SAM) de 10 de setembre del 2004, firmat pel Cap dels Serveis Juridics municipals de la Diputació de Tarragona, Sr D. Pere-Joan-Joan Torrent Ribert i en el que s'exposen de manera inequívoca les irregularitats administratives comeses i la possible responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament de L'Aldea. (S'adjunta còpia com a document annex numere 2)

- Que amb relació a les 9 vivendes unifamiliars síties en el carrer Passatge numere 1 per a les que es tramite i va concedir llicència d'obres i personat el dia 22 de novembre del 2010 en les dependències municipals de l'Ajuntament de L'Aldea i sol•licitat l'examen de l'expedient relatiu al final d'obra i llicència de primera ocupació de l'edifici de 9 vivendes Unifamiliars siti en el carrer passatge núm. 1 el promotor del qual va ser promocions-unifamiliar 2000 SL (abril de 2.003) ha sigut manifestat pels funcionaris municipals i Certificat per la pròpia secretària de l'Ajuntament “que no es troba el dit expedient o que resulta inexistent”.

- Que tot edifici de vivendes destinat a la venda ha de disposar d'una llicència de primera ocupació fruit de la inspeccion municipal, d'acord amb la legislació Urbanística i del Sòl vigents a Catalunya.
- Que en dita inspecció o inspeccions haguera d'haver-se fet constar pels funcionaris inspectors que les vivendes serien ocupades sense haver-se completat les obres d'urbanització compromeses en el Conveni Urbanístic format en 1997 entre l'anterior alcalde i l'empresa mercantil, HOSTASOL SL i en un clar incompliment de la normativa urbanística vigent de Catalunya, Llei del Sòl i del deure d'urbanització.
- Que amb data 13-09-2010 es realitza, per acord de l'Ajuntament de L,aldea la petició de contribucions especials com a beneficiaris d'obres d'urbanització, als actuals propietaris, adquirents de vivendes, d'una part del Sector Hostasol. (s'adjunta còpia com a Document annex numere 3)

- Que, per consegüent, els administrats als que se sol•licita en l'expedient de contribucions especials un esforç econòmic com “beneficiaris” de les dites obres, hagueren de disposar a dia de la data dels dits servicis de manera gratuïta, d'acord amb les lleis d'habitatge, dret a la vivenda, urbanístiques i del sòl vigents a Catalunya, al tractar-se d'un polígon de nova urbanització que va haver de desenrotllar-se d'acord amb la Llei i no d'unes obres de millora urbanística de polígons desenrotllats amb anterioritat a l'aprovació de les Normes Subsidiàries de data 15 de gener d'1.997.
- Que la vista d'allò que s'ha exposat en els punts anteriors no pot exigir-se als administrats una contribució especial per a la solució d'un problema que ha originat el propi Ajuntament de L'Aldea, qui ja s'ha beneficiat de cessions, obres parcials d'urbanització sufragades per Hostasol i de les corresponents taxes, arbitris i llicències per construcció d'obres en un polígon de 39.973,59 m2.
- Que el desenrotllament dels vials del polígon Hostasol afecta una unitat d'actuació de caràcter únic i indivisible (si bé desenrotllada en fases) i una part dels actuals propietaris ja disfruta de vials complets de manera gratuïta, segons pareix sufragats a costa seu per la promotora, resulta INJUST repercutir l'import de les obres que completen la Urbanització del Sector tan sols en uns pocs propietaris, atés que el desenrotllament del dit sector va haver d'efectuar-se segons s'exposa en els informes jurídics pel sistema de “Compensació” per a la justa distribució de beneficis i càrregues. Fet este que de per si ja justificaria l'anul•lació de l'expedient de contribucions especials desenrotllat per l'Ajuntament de l'Aldea.
- Que la situació dels carrers afectats és la que es desprén de les següents fotografies.


- Que una altra part de la urbanització si s'ha COMPLETAT encara que previsiblement no a costa de l'Ajuntament de L,Aldea.Per tractar-se d'un irregular funcionament de l'Administració Local SOL•LICITA LA INTERVENCIÓ DEL SINDIC DE GREUGES DE CATALUNYA perquè prèvia investigació dels fets ocorreguts en el Sector Hostasol i els seus antecedents siga realitzat un informe en què es recomane a l'Ajuntament de l'Aldea l'anul•lació del dit expedient de contribucions especials i que siga el propi Ajuntament qui cobrisca el 100% de les obres d'urbanització a costa seu, o si és el cas siga sufragat per la totalitat de propietaris que componen el Sector si això s'ajusta a dret.

Amposta a vint-i-sis de novembre de Dos mil Deu.

CARTA AL ALCALDE DE L'ALDEA

Jo sé que els que protestem per les irregularitats comeses per vosaltres els polítics, no vos afecten, partiu de la base que la ciutadania té molts problemes, i esteu tranquils, i inclús que siga dur dir-ho, penseu, que com en un ramat, vosaltres que sou els suposats pastors, fareu el que voldreu. Lleveu’s-vos del cap això, sempre hi ha gent disposada a investigar les vostres irregularitats, i d'una manera o d'una altra pagàreu.
Tan difícil és adonar-se que estem en l'era de la informació i de les noves tecnologies, que tot el concernent a la cosa publica deu estar a la vista de tots, per moltes legalitats que interposeu, igual arribarem al final del camí, inclús que s'hagen complit els terminis, la qual cosa vull que sàpigues és que a mi no m'importa pagar, la qual cosa no m'agrada és que em prengues per panoli, inclús que també estigue en el ramat.

En el cas d'hostasol l'equip de govern amaga fets punibles, per tant esta enganyant als veïns, ademes esteu enganyant emprant les tècniques caciquils d'antany, cosa que en uns demòcrates és execrable. Estos fets demostren que voleu utilitzar-nos als veïns com a caps de turcs, per a tapar el que vosaltres heu fet malament, i això no té nom. Tú ets alcalde des del 2007, dis-me quantes llicències d'obres i llicències de primera ocupació de les vivendes has donat en la nostra urbanització. Estaràs tú també amb el cul a l'aire com els anteriors alcaldes? Si no és així perquè no parles clar i ens reunixes tots els veïns de la urbanització, jo t'ho diré, vénen eleccions municipals, i t'agrada la butaca i el sou. Esta butaca i este sou t'ho hem donat perquè defengues els interessos de tots, no els teus i els del teu partit.

Que passa! Perqué ens dieu de portà el cas a la fiscalia, perqué natros els ciutadans hem de fer despeses innecessaries? Vatros ho saveu que hi ha cas per la fiscalia, es a vatros que vos toca portar-lo per defensa els nostres drets, peró no ho fareu per si de cas quan dixeu el carrec ningú vos fasse el mateix en vatros, d’els qui pendran el relleu, jo te tapo, tu me tapes, en cada ajuntament que s’entra no hi ha un pam de net, teniu sort que aquesta no es una societat democratica de veritat, pesa encara el passat..

Avui en dia com ja t'he dit hi ha noves tecnologies, el ciutadans ja no necessitem dels diaris perquè és sàpigue públicament les denúncies. Diaris la major part de les vegades direccionats pels partits o pels empresaris del seu entorn a base de publireportajes, esta internet company! Arriben a centenars d'ebrencs estes denúncies. No veus el panorama polític en els mitjans d'informació, no veus el munt de polítics xoriços que estan aflorant, la urbanització hostasol destapara algun xoriço?

Salut i república és sempre la meua despedida, tú has de ser republicà pel partit al qual pertanys, però la república que tu deus volguer és bananera pel que veig.


Salut i república company, però una de veritat!

miércoles, 24 de noviembre de 2010

PETICIO FETA A L'AJUNTAMENT DE L'ALDEA

Excel•lentíssim Sr. alcalde de l'Aldea

D. Rafel Serret Tomé, amb domicili a l'efecte de notificacions en Apartat de Correus 157, 43.870 Amposta (Tarragona) i DNI numero 40901572M, en qualitat de propietari afectat per la declaració de nul•litat del Conveni Urbanístic d'Hostasol i les presumptes irregularitats administratives exposades per la Diputació de Tarragona en informe (expedient IJ 2004/2228-SAM) de 10 de setembre del 2004, firmat pel Cap del Serveis Juridics municipals, Sr. D. Pere-Joan-Joan Torrent Ribert.
EXPOSA:
Que personat el dia 22 de novembre del 2010 en les dependències municipals de l'Ajuntament de L'Aldea i sol•licitat l'examen de l'expedient relatiu al final d'obra i llicència de primera ocupació de l'edifici de 9 vivendes Unifamiliars siti en el carrer passatge núm. 1 el promotor del qual va ser promocions-unifamiliar 2000 SL (abril de 2.003) ha sigut manifestat pels funcionaris municipals i Certificat per la pròpia secretària de l'Ajuntament “que no es troba el dit expedient o que resulta inexistent”.
La dita circumstància ha sigut produïda en presència com a testimoni de l'Arquitecte Tecnic-Ingenier d'Edificació D. José Antonio Navarro, pel meu contractat com a Pèrit a este efecte d'esbrinament d'antecedents, qui podrà aportar l'oportú testimoni en el moment processal corresponent.
Tot edifici de vivendes destinat a la venda ha de disposar d'una llicència de primera ocupació fruit de la inspecció municipal, d'acord amb la legislació Urbanística i del Sòl vigents a Catalunya.
En la dita inspecció haguera d'haver-se fet constar Pels funcionaris inspectors que les vivendes serien ocupades sense haver-se completat les obres d'urbanització compromeses en el Conveni Urbanístic format en 1997 entre l'anterior alcalde I l'empresa mercantil, HOSTASOL SL i en un clar incompliment de la normativa urbanística vigent de Catalunya, Llei del Sòl i del deure d'urbanització.

SOL•LICITA:
PRIMER. Que s'investigue per l'Ajuntament si va existir la preceptiva llicència d'ocupació de les 9 vivendes mencionades i si és el cas es determinen les actuacions dels tècnics municipals o que van realitzar les inspeccions pertinents u D'altres càrrecs municipals i si van permetre l'ocupació d'unes vivendes sense completar-se la urbanització.
SEGON. Que siga determinat si l'Ajuntament de L'Aldea va autoritzar l'ocupació de dites 9 vivendes a pesar de no haver-se completat la Urbanització del polígon afectat pel Conveni Urbanístic d'Hostasol de 1997.
TERCER. Que siga Aclarida la situació jurídica en què es troben dites 9 vivendes, al ser Nul el conveni urbanístic d'HOSTASOL de 1997 i darrere de l'informe del departament Jurídic de la Diputació de Tarragona i suspendre's les llicències fins a completar-se la urbanització.
D'idèntica manera haurà d'aclarir-se la situació jurídica del “SOLAR” de 225,24 m2, de la meua propietat segregat per HOSTASOL SL en virtut de Decret d'Alcaldia núm. 59/04 de 25-06-04 i limítrof a les 9 vivendes del carrer Passatge
QUART. Si és el cas es determinen les actuacions disciplinàries corresponents a aquells funcionaris que no van realitzar les inspeccions de manera diligent originant un greu perjuí per als administrats.
QUINT. A la vista d'allò que s'ha exposat en l'informe dels Servicis Jurídics de la Diputació de Tarragona i les greus irregularitats que en el mateix es descriuen i que poden inclús comportar una responsabilitat patrimonial de l'ajuntament de L'Aldea i del perjuí ocasionat als ciutadans, el dit expedient siga remés a la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Tarragona o la que corresponga si és el cas, a l'efecte de depuració de les possibles responsabilitats penals i la determinació dels autors.

l'Adea a 24 de novembre 2010-11-22

RECURS D'ALZADA

Exel-lentissim Sr. alcalde de l'Aldea

RECURS D'ALÇADA CONTRIBUCIONS ESPECIALS SECTOR HOSTASOL 3a FASE.
D. Rafel Serret Tomé, amb domicili a l'efecte de notificacions en Apartat de Correus numero 157, d'Amposta 43.870 (Tarragona) i DNI numero 40901572M, en qualitat de propietari afectat per la declaració de nul•litat del Conveni Urbanístic d'Hostasol i l'irregular expedient de Contribucions Especials tramitat per l'Ajuntament de L.Aldea, PRESENTA DINS DEL TERMINI I LA FORMA LEGALS RECURS D'ALÇADA CONTRA ELS ACORDS DE 13-09-2010 I 9-11-2010, PREVI A L'ACCIÓ CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, en els que se li sol•licita l'abonament de 1858,28 € i 3059,96€ en concepte de contribucions especials com “beneficiaris” de la realització de diversos treballs d'urbanització, corresponents a una vivenda i un solar en el carrer Passatge, basat en les seguents al•legacions,
PRIMERA: . L'expedient haurà de ser tramitat com a RECURS D'ALÇADA, al ser causa d'aunulabilidad, com ha quedat demostrat, l'actuació negligent i contrària a dret per part de l'Ajuntament de L,Aldea.
SEGONA: L'Ajuntament de L'aldea firmà un conveni urbanístic en 1997 en el que es comprometia a la urbanització del sector Hostasol i a l'obertura de vials en especial a la prolongació del carrer Mossén Sol en el seu tram comprés fins a l'avinguda de Catalunya.
TERCERA: L'ajuntament de L'Aldea inclumplí el dit conveni urbanístic, permetent com a ACTE PROPI la construcció i ocupació de nombroses vivendes de manera contrària a dret sense els mínims servicis urbanístics que determina la Llei del Sòl i Urbanística. Construccions de què si ha obtingut les corresponents taxes urbanístiques i llicències així com altres contribucions i Impost de Béns Immobles.
QUARTA: Amb més motiu el conveni urbanístic d'Hostasol de 1997 és NUL al no haver-se ratificat en ple municipal segons es determina en informe (expedient IJ 2004/2228-SAM) de 10 de setembre del 2004, firmat pel Cap del Serveis Juridics municipals de la Diputacio de Tarragona, Sr D. Pere-Joan-Joan Torrent Ribert i en el que s'exposen de manera inequívoca les irregularitats administratives comeses i la possible responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament de L'Aldea.
QUINTA: Per consegüent, els administrats als que se sol•licita en l'expedient de contribucions especials un esforç econòmic com “beneficiaris” de les dites obres, hagueren de disposar a dia de la data dels dits servicis de manera gratuïta, d'acord amb les lleis d'habitatge, dret a la vivenda, urbanístiques i del sòl vigents a Catalunya, al tractar-se d'un polígon de nova urbanització que va haver de desenrotllar-se d'acord amb la Llei i no d'unes obres de millora urbanística de polígons desenrotllats amb anterioritat a l'aprovació de les Normes Subsidiàries de data 15 de gener d'1.997.
SEXTA. A la vista d'allò que s'ha exposat en els punts anteriors no pot exigir-se als administrats una contribució especial per a la solució d'un problema que ha originat el propi Ajuntament de L'Aldea, qui ja s'ha beneficiat de cessions, obres parcials d'urbanització sufragades per Hostasol i de les corresponents taxes, arbitris i llicències per construcció d'obres en un polígon de 39.973,59 m2.
SÈPTIMA: Atés que el desenrotllament dels vials del polígon Hostasol afecta una unitat d'actuació de caràcter únic i indivisible (si bé desenrotllada en fases) i una part dels actuals propietaris ja disfruta de vials complets de manera gratuïta, segons pareix sufragats a costa seu per la promotora, resulta INJUST repercutir l'import de les obres que completen la Urbanització del Sector tan sols en uns pocs propietaris, atés que el desenrotllament del dit sector va haver d'efectuar-se segons s'exposa en els informes jurídics pel sistema de “Compensació” per a la justa distribució de beneficis i càrregues. Fet este que de per si ja justificaria l'anul•lació de l'expedient de contribucions especials desenrotllat per l'Ajuntament de l'Aldea.

Per l'anteriorment exposat SOL•LICITA la nul•litat de l'expedient de referència així com de les notificacions individuals realitzades per al pagament de les contribucions especials per obres als presumptes beneficiaris.
ALTRAMENT DIU: Que si més no siga modificat l'expedient de referència en extensió a la totalitat de propietaris del Sector Hostasol que ja es beneficien de parcs, vials i altres servicis para d'esta manera efectuar un just repartiment i distribució dels beneficis i càrregues.
És Justícia que prega del recte procedir de V.I.

En l'Aldea a vint-i-quatre de novembre de Dos Mil Deu.

martes, 16 de noviembre de 2010

REFLEXIÓ DAVANT UN CIGALÓ

Davant d'un cigaló, simplement perquè el ciutadà no pren còctels, les seues reflexions les fà en el llocs on després tot queda igual. És el vociferar, el lamentar-se, és comparable a la surtida del sifó de la seua botella, el got ja esta plé! Pares de polsar i només hi ha dos dits de liquid, com avançarem socialment amb estes actituds. Algú és pregunta, perque uns moltes vegades son mes que atres, l’actitut i l’esforç en son la base

En l'Aldea pareix, compten els entesos, no hi ha pla general d'urbanisme, s'han fet malament les coses, diuen, ha sigut un pedaç damunt d'un altre, i continuen apanyant. És necessari buscar culpables? Però qui paga? El de sempre, el ciutadà. La política és un món a part, entenc perfectament la política, no entenc als polítics.

L'urbanisme de l'Aldea té solució, però pareix que el cost polític seria tant, que cap polític vol assumir-ho, la transformació del municipi seria tal en els pròxims anys, que és tornaria desconegud per qui l’hem conegut abans, tenint en compte també el polígon sud. Vist el panorama, als ciutadans de l'Aldea, resta dir-los que si un dels alcaldes per vindre no inicia els grans canvis urbanístics necessaris a esta població, continuaran apanyant i malament, en benefici de les ciutats majors del seu entorn. L‘Aldea té futur, amb alcaldes responsables i polítiques que beneficien els ciutadans, no amb polítiques partidistes a la cerca del vot clientelar.

Una de les polítiques que ens poden portar a grans canvis, en tots els ajuntaments, és la participació ciutadana, no les comunicacions en els taulers d'anuncis dels ajuntaments, i les seues publicacions en els B.O.E.