lunes, 29 de noviembre de 2010

AL SINDIC DE GREUGES DE CATALUNYA

Al Sindic de Greuges de Catalunya
Passeig de Lluís Companys 7,
08003 Barcelona

D. Rafael Serret Tomé, amb domicili a l'efecte de notificacions en Apartat de Correus numero 157, d'Amposta 43.870 (Tarragona) i DNI numero 40901572M, en qualitat de propietari d'una vivenda i solar sitis en el carrer Passatge de L, Aldea afectat per la declaració de nul•litat del Conveni Urbanístic del Sector Hostasol i l'irregular expedient de Contribucions Especials tramitat per l'Ajuntament de L,Aldea (Tarragona)

FORMULA LA QUEIXA SEGÜENT:

- Que l'Ajuntament de L'aldea firmà un conveni urbanístic en 1997 amb la mercantil “Hostasol SL” en el que es comprometia a la urbanització del sector Hostasol i a l'obertura de vials en especial a la prolongació del carrer Mossén Sol en el seu tram comprés fins a l'avinguda de Catalunya. (S'adjunta el dit conveni com a Document annex numere 1)

- Que l'ajuntament de L'Aldea va incomplir el dit conveni urbanístic, permetent com a ACTE PROPI la construcció i ocupació de nombroses vivendes de manera contrària a dret sense els mínims servicis urbanístics que determina la Llei del Sòl i Urbanística en les quasi 4 hectàrees que componien dita “Sector Hostasol”. Construccions de què si ha obtingut les corresponents taxes urbanístiques i llicències així com altres contribucions i Impost de Béns Immobles.

- Que amb més motiu el conveni urbanístic d'Hostasol de 1997 és NUL al no haver-se ratificat en ple municipal segons es determina en informe (expedient IJ 2004/2228-SAM) de 10 de setembre del 2004, firmat pel Cap dels Serveis Juridics municipals de la Diputació de Tarragona, Sr D. Pere-Joan-Joan Torrent Ribert i en el que s'exposen de manera inequívoca les irregularitats administratives comeses i la possible responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament de L'Aldea. (S'adjunta còpia com a document annex numere 2)

- Que amb relació a les 9 vivendes unifamiliars síties en el carrer Passatge numere 1 per a les que es tramite i va concedir llicència d'obres i personat el dia 22 de novembre del 2010 en les dependències municipals de l'Ajuntament de L'Aldea i sol•licitat l'examen de l'expedient relatiu al final d'obra i llicència de primera ocupació de l'edifici de 9 vivendes Unifamiliars siti en el carrer passatge núm. 1 el promotor del qual va ser promocions-unifamiliar 2000 SL (abril de 2.003) ha sigut manifestat pels funcionaris municipals i Certificat per la pròpia secretària de l'Ajuntament “que no es troba el dit expedient o que resulta inexistent”.

- Que tot edifici de vivendes destinat a la venda ha de disposar d'una llicència de primera ocupació fruit de la inspeccion municipal, d'acord amb la legislació Urbanística i del Sòl vigents a Catalunya.
- Que en dita inspecció o inspeccions haguera d'haver-se fet constar pels funcionaris inspectors que les vivendes serien ocupades sense haver-se completat les obres d'urbanització compromeses en el Conveni Urbanístic format en 1997 entre l'anterior alcalde i l'empresa mercantil, HOSTASOL SL i en un clar incompliment de la normativa urbanística vigent de Catalunya, Llei del Sòl i del deure d'urbanització.
- Que amb data 13-09-2010 es realitza, per acord de l'Ajuntament de L,aldea la petició de contribucions especials com a beneficiaris d'obres d'urbanització, als actuals propietaris, adquirents de vivendes, d'una part del Sector Hostasol. (s'adjunta còpia com a Document annex numere 3)

- Que, per consegüent, els administrats als que se sol•licita en l'expedient de contribucions especials un esforç econòmic com “beneficiaris” de les dites obres, hagueren de disposar a dia de la data dels dits servicis de manera gratuïta, d'acord amb les lleis d'habitatge, dret a la vivenda, urbanístiques i del sòl vigents a Catalunya, al tractar-se d'un polígon de nova urbanització que va haver de desenrotllar-se d'acord amb la Llei i no d'unes obres de millora urbanística de polígons desenrotllats amb anterioritat a l'aprovació de les Normes Subsidiàries de data 15 de gener d'1.997.
- Que la vista d'allò que s'ha exposat en els punts anteriors no pot exigir-se als administrats una contribució especial per a la solució d'un problema que ha originat el propi Ajuntament de L'Aldea, qui ja s'ha beneficiat de cessions, obres parcials d'urbanització sufragades per Hostasol i de les corresponents taxes, arbitris i llicències per construcció d'obres en un polígon de 39.973,59 m2.
- Que el desenrotllament dels vials del polígon Hostasol afecta una unitat d'actuació de caràcter únic i indivisible (si bé desenrotllada en fases) i una part dels actuals propietaris ja disfruta de vials complets de manera gratuïta, segons pareix sufragats a costa seu per la promotora, resulta INJUST repercutir l'import de les obres que completen la Urbanització del Sector tan sols en uns pocs propietaris, atés que el desenrotllament del dit sector va haver d'efectuar-se segons s'exposa en els informes jurídics pel sistema de “Compensació” per a la justa distribució de beneficis i càrregues. Fet este que de per si ja justificaria l'anul•lació de l'expedient de contribucions especials desenrotllat per l'Ajuntament de l'Aldea.
- Que la situació dels carrers afectats és la que es desprén de les següents fotografies.


- Que una altra part de la urbanització si s'ha COMPLETAT encara que previsiblement no a costa de l'Ajuntament de L,Aldea.Per tractar-se d'un irregular funcionament de l'Administració Local SOL•LICITA LA INTERVENCIÓ DEL SINDIC DE GREUGES DE CATALUNYA perquè prèvia investigació dels fets ocorreguts en el Sector Hostasol i els seus antecedents siga realitzat un informe en què es recomane a l'Ajuntament de l'Aldea l'anul•lació del dit expedient de contribucions especials i que siga el propi Ajuntament qui cobrisca el 100% de les obres d'urbanització a costa seu, o si és el cas siga sufragat per la totalitat de propietaris que componen el Sector si això s'ajusta a dret.

Amposta a vint-i-sis de novembre de Dos mil Deu.

CARTA AL ALCALDE DE L'ALDEA

Jo sé que els que protestem per les irregularitats comeses per vosaltres els polítics, no vos afecten, partiu de la base que la ciutadania té molts problemes, i esteu tranquils, i inclús que siga dur dir-ho, penseu, que com en un ramat, vosaltres que sou els suposats pastors, fareu el que voldreu. Lleveu’s-vos del cap això, sempre hi ha gent disposada a investigar les vostres irregularitats, i d'una manera o d'una altra pagàreu.
Tan difícil és adonar-se que estem en l'era de la informació i de les noves tecnologies, que tot el concernent a la cosa publica deu estar a la vista de tots, per moltes legalitats que interposeu, igual arribarem al final del camí, inclús que s'hagen complit els terminis, la qual cosa vull que sàpigues és que a mi no m'importa pagar, la qual cosa no m'agrada és que em prengues per panoli, inclús que també estigue en el ramat.

En el cas d'hostasol l'equip de govern amaga fets punibles, per tant esta enganyant als veïns, ademes esteu enganyant emprant les tècniques caciquils d'antany, cosa que en uns demòcrates és execrable. Estos fets demostren que voleu utilitzar-nos als veïns com a caps de turcs, per a tapar el que vosaltres heu fet malament, i això no té nom. Tú ets alcalde des del 2007, dis-me quantes llicències d'obres i llicències de primera ocupació de les vivendes has donat en la nostra urbanització. Estaràs tú també amb el cul a l'aire com els anteriors alcaldes? Si no és així perquè no parles clar i ens reunixes tots els veïns de la urbanització, jo t'ho diré, vénen eleccions municipals, i t'agrada la butaca i el sou. Esta butaca i este sou t'ho hem donat perquè defengues els interessos de tots, no els teus i els del teu partit.

Que passa! Perqué ens dieu de portà el cas a la fiscalia, perqué natros els ciutadans hem de fer despeses innecessaries? Vatros ho saveu que hi ha cas per la fiscalia, es a vatros que vos toca portar-lo per defensa els nostres drets, peró no ho fareu per si de cas quan dixeu el carrec ningú vos fasse el mateix en vatros, d’els qui pendran el relleu, jo te tapo, tu me tapes, en cada ajuntament que s’entra no hi ha un pam de net, teniu sort que aquesta no es una societat democratica de veritat, pesa encara el passat..

Avui en dia com ja t'he dit hi ha noves tecnologies, el ciutadans ja no necessitem dels diaris perquè és sàpigue públicament les denúncies. Diaris la major part de les vegades direccionats pels partits o pels empresaris del seu entorn a base de publireportajes, esta internet company! Arriben a centenars d'ebrencs estes denúncies. No veus el panorama polític en els mitjans d'informació, no veus el munt de polítics xoriços que estan aflorant, la urbanització hostasol destapara algun xoriço?

Salut i república és sempre la meua despedida, tú has de ser republicà pel partit al qual pertanys, però la república que tu deus volguer és bananera pel que veig.


Salut i república company, però una de veritat!

miércoles, 24 de noviembre de 2010

PETICIO FETA A L'AJUNTAMENT DE L'ALDEA

Excel•lentíssim Sr. alcalde de l'Aldea

D. Rafel Serret Tomé, amb domicili a l'efecte de notificacions en Apartat de Correus 157, 43.870 Amposta (Tarragona) i DNI numero 40901572M, en qualitat de propietari afectat per la declaració de nul•litat del Conveni Urbanístic d'Hostasol i les presumptes irregularitats administratives exposades per la Diputació de Tarragona en informe (expedient IJ 2004/2228-SAM) de 10 de setembre del 2004, firmat pel Cap del Serveis Juridics municipals, Sr. D. Pere-Joan-Joan Torrent Ribert.
EXPOSA:
Que personat el dia 22 de novembre del 2010 en les dependències municipals de l'Ajuntament de L'Aldea i sol•licitat l'examen de l'expedient relatiu al final d'obra i llicència de primera ocupació de l'edifici de 9 vivendes Unifamiliars siti en el carrer passatge núm. 1 el promotor del qual va ser promocions-unifamiliar 2000 SL (abril de 2.003) ha sigut manifestat pels funcionaris municipals i Certificat per la pròpia secretària de l'Ajuntament “que no es troba el dit expedient o que resulta inexistent”.
La dita circumstància ha sigut produïda en presència com a testimoni de l'Arquitecte Tecnic-Ingenier d'Edificació D. José Antonio Navarro, pel meu contractat com a Pèrit a este efecte d'esbrinament d'antecedents, qui podrà aportar l'oportú testimoni en el moment processal corresponent.
Tot edifici de vivendes destinat a la venda ha de disposar d'una llicència de primera ocupació fruit de la inspecció municipal, d'acord amb la legislació Urbanística i del Sòl vigents a Catalunya.
En la dita inspecció haguera d'haver-se fet constar Pels funcionaris inspectors que les vivendes serien ocupades sense haver-se completat les obres d'urbanització compromeses en el Conveni Urbanístic format en 1997 entre l'anterior alcalde I l'empresa mercantil, HOSTASOL SL i en un clar incompliment de la normativa urbanística vigent de Catalunya, Llei del Sòl i del deure d'urbanització.

SOL•LICITA:
PRIMER. Que s'investigue per l'Ajuntament si va existir la preceptiva llicència d'ocupació de les 9 vivendes mencionades i si és el cas es determinen les actuacions dels tècnics municipals o que van realitzar les inspeccions pertinents u D'altres càrrecs municipals i si van permetre l'ocupació d'unes vivendes sense completar-se la urbanització.
SEGON. Que siga determinat si l'Ajuntament de L'Aldea va autoritzar l'ocupació de dites 9 vivendes a pesar de no haver-se completat la Urbanització del polígon afectat pel Conveni Urbanístic d'Hostasol de 1997.
TERCER. Que siga Aclarida la situació jurídica en què es troben dites 9 vivendes, al ser Nul el conveni urbanístic d'HOSTASOL de 1997 i darrere de l'informe del departament Jurídic de la Diputació de Tarragona i suspendre's les llicències fins a completar-se la urbanització.
D'idèntica manera haurà d'aclarir-se la situació jurídica del “SOLAR” de 225,24 m2, de la meua propietat segregat per HOSTASOL SL en virtut de Decret d'Alcaldia núm. 59/04 de 25-06-04 i limítrof a les 9 vivendes del carrer Passatge
QUART. Si és el cas es determinen les actuacions disciplinàries corresponents a aquells funcionaris que no van realitzar les inspeccions de manera diligent originant un greu perjuí per als administrats.
QUINT. A la vista d'allò que s'ha exposat en l'informe dels Servicis Jurídics de la Diputació de Tarragona i les greus irregularitats que en el mateix es descriuen i que poden inclús comportar una responsabilitat patrimonial de l'ajuntament de L'Aldea i del perjuí ocasionat als ciutadans, el dit expedient siga remés a la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Tarragona o la que corresponga si és el cas, a l'efecte de depuració de les possibles responsabilitats penals i la determinació dels autors.

l'Adea a 24 de novembre 2010-11-22

RECURS D'ALZADA

Exel-lentissim Sr. alcalde de l'Aldea

RECURS D'ALÇADA CONTRIBUCIONS ESPECIALS SECTOR HOSTASOL 3a FASE.
D. Rafel Serret Tomé, amb domicili a l'efecte de notificacions en Apartat de Correus numero 157, d'Amposta 43.870 (Tarragona) i DNI numero 40901572M, en qualitat de propietari afectat per la declaració de nul•litat del Conveni Urbanístic d'Hostasol i l'irregular expedient de Contribucions Especials tramitat per l'Ajuntament de L.Aldea, PRESENTA DINS DEL TERMINI I LA FORMA LEGALS RECURS D'ALÇADA CONTRA ELS ACORDS DE 13-09-2010 I 9-11-2010, PREVI A L'ACCIÓ CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, en els que se li sol•licita l'abonament de 1858,28 € i 3059,96€ en concepte de contribucions especials com “beneficiaris” de la realització de diversos treballs d'urbanització, corresponents a una vivenda i un solar en el carrer Passatge, basat en les seguents al•legacions,
PRIMERA: . L'expedient haurà de ser tramitat com a RECURS D'ALÇADA, al ser causa d'aunulabilidad, com ha quedat demostrat, l'actuació negligent i contrària a dret per part de l'Ajuntament de L,Aldea.
SEGONA: L'Ajuntament de L'aldea firmà un conveni urbanístic en 1997 en el que es comprometia a la urbanització del sector Hostasol i a l'obertura de vials en especial a la prolongació del carrer Mossén Sol en el seu tram comprés fins a l'avinguda de Catalunya.
TERCERA: L'ajuntament de L'Aldea inclumplí el dit conveni urbanístic, permetent com a ACTE PROPI la construcció i ocupació de nombroses vivendes de manera contrària a dret sense els mínims servicis urbanístics que determina la Llei del Sòl i Urbanística. Construccions de què si ha obtingut les corresponents taxes urbanístiques i llicències així com altres contribucions i Impost de Béns Immobles.
QUARTA: Amb més motiu el conveni urbanístic d'Hostasol de 1997 és NUL al no haver-se ratificat en ple municipal segons es determina en informe (expedient IJ 2004/2228-SAM) de 10 de setembre del 2004, firmat pel Cap del Serveis Juridics municipals de la Diputacio de Tarragona, Sr D. Pere-Joan-Joan Torrent Ribert i en el que s'exposen de manera inequívoca les irregularitats administratives comeses i la possible responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament de L'Aldea.
QUINTA: Per consegüent, els administrats als que se sol•licita en l'expedient de contribucions especials un esforç econòmic com “beneficiaris” de les dites obres, hagueren de disposar a dia de la data dels dits servicis de manera gratuïta, d'acord amb les lleis d'habitatge, dret a la vivenda, urbanístiques i del sòl vigents a Catalunya, al tractar-se d'un polígon de nova urbanització que va haver de desenrotllar-se d'acord amb la Llei i no d'unes obres de millora urbanística de polígons desenrotllats amb anterioritat a l'aprovació de les Normes Subsidiàries de data 15 de gener d'1.997.
SEXTA. A la vista d'allò que s'ha exposat en els punts anteriors no pot exigir-se als administrats una contribució especial per a la solució d'un problema que ha originat el propi Ajuntament de L'Aldea, qui ja s'ha beneficiat de cessions, obres parcials d'urbanització sufragades per Hostasol i de les corresponents taxes, arbitris i llicències per construcció d'obres en un polígon de 39.973,59 m2.
SÈPTIMA: Atés que el desenrotllament dels vials del polígon Hostasol afecta una unitat d'actuació de caràcter únic i indivisible (si bé desenrotllada en fases) i una part dels actuals propietaris ja disfruta de vials complets de manera gratuïta, segons pareix sufragats a costa seu per la promotora, resulta INJUST repercutir l'import de les obres que completen la Urbanització del Sector tan sols en uns pocs propietaris, atés que el desenrotllament del dit sector va haver d'efectuar-se segons s'exposa en els informes jurídics pel sistema de “Compensació” per a la justa distribució de beneficis i càrregues. Fet este que de per si ja justificaria l'anul•lació de l'expedient de contribucions especials desenrotllat per l'Ajuntament de l'Aldea.

Per l'anteriorment exposat SOL•LICITA la nul•litat de l'expedient de referència així com de les notificacions individuals realitzades per al pagament de les contribucions especials per obres als presumptes beneficiaris.
ALTRAMENT DIU: Que si més no siga modificat l'expedient de referència en extensió a la totalitat de propietaris del Sector Hostasol que ja es beneficien de parcs, vials i altres servicis para d'esta manera efectuar un just repartiment i distribució dels beneficis i càrregues.
És Justícia que prega del recte procedir de V.I.

En l'Aldea a vint-i-quatre de novembre de Dos Mil Deu.

martes, 16 de noviembre de 2010

REFLEXIÓ DAVANT UN CIGALÓ

Davant d'un cigaló, simplement perquè el ciutadà no pren còctels, les seues reflexions les fà en el llocs on després tot queda igual. És el vociferar, el lamentar-se, és comparable a la surtida del sifó de la seua botella, el got ja esta plé! Pares de polsar i només hi ha dos dits de liquid, com avançarem socialment amb estes actituds. Algú és pregunta, perque uns moltes vegades son mes que atres, l’actitut i l’esforç en son la base

En l'Aldea pareix, compten els entesos, no hi ha pla general d'urbanisme, s'han fet malament les coses, diuen, ha sigut un pedaç damunt d'un altre, i continuen apanyant. És necessari buscar culpables? Però qui paga? El de sempre, el ciutadà. La política és un món a part, entenc perfectament la política, no entenc als polítics.

L'urbanisme de l'Aldea té solució, però pareix que el cost polític seria tant, que cap polític vol assumir-ho, la transformació del municipi seria tal en els pròxims anys, que és tornaria desconegud per qui l’hem conegut abans, tenint en compte també el polígon sud. Vist el panorama, als ciutadans de l'Aldea, resta dir-los que si un dels alcaldes per vindre no inicia els grans canvis urbanístics necessaris a esta població, continuaran apanyant i malament, en benefici de les ciutats majors del seu entorn. L‘Aldea té futur, amb alcaldes responsables i polítiques que beneficien els ciutadans, no amb polítiques partidistes a la cerca del vot clientelar.

Una de les polítiques que ens poden portar a grans canvis, en tots els ajuntaments, és la participació ciutadana, no les comunicacions en els taulers d'anuncis dels ajuntaments, i les seues publicacions en els B.O.E.

domingo, 24 de octubre de 2010

A L'ALCALDE DE L'ALDEA

A l'atenció de l'alcalde de l'Aldea

En Rafel Serret Tomé amb domicili a Amposta, partida mas en Carrasca apartat de correus 157 i DNI 40901572M en relació a l'expedient de taxes-contribucions especials per a l'execució de l'obra “Urbanització de la zona Hostasol Tercera Fase de l'Aldea” que m'ha sigut notificat presento les següents al•legacionsAmb data 28 de maig del 2004 es comprà la finca que vostés denominen “contribuent núm. 12 propietat afectada Passatge Hostasol casa 2” lliure de càrregues i amb la condició de vivenda unifamiliar, inherents les obres d'urbanització necessaries.

Si les obres preceptives per a l'edificació de nou cases adossades que no podia ser ocupades fins a completar la urbanització, així com de les finques annexes no van ser realitzades pel promotor, amb l'aplanament en les seues funcions inspectores de l'ajuntament de l'aldea, no és responsabilitat d'un tercer que les va adquirir de bona fe qui haurà d'assumir-les a costa seu és el propi ajuntament que d'una manera negligent no va exercir els seus deures amb els administrats..

SOL•LICITA

1) LA SUSPENSIÓ DEL EXPEDIENT DE COBRAMENT DE REFERÈNCIA O SI ÉS EL CAS LA PARALITZACIÓ PROVISIONAL MENTRES S'ACLARIXEN LES CAUSES DE LA NEGLIGÈNCIA ADMINISTRATIVA PRODUÏDA.

2) Ser informat dels antecedents continguts en els Expedients d'Urbanització, edificació i si és el cas de desenrotllament de sòl urbà que afecten les finques.


Esperant que vosté procedisca en justícia.Amposta a 25 d'octubre del 2010

Exel-lentissim alcalde de l'aldea

lunes, 18 de octubre de 2010

CARTA AL COMPANY ALCALDE DE L'ALDEA

Company alcalde de l'Aldea


Com bé saps està en fase d'arreglar part dels carrers de la urbanització hostasol, bé! Portem infinitat d'anys amb parts dels carrers sense arreglar, però toca ara pareix.
La gent creu que l'alcalde del poble esta escollit entre el poble i a més és conscient dels problemes del seu poble i la mateix temps de rebot dels problemes dels seus veïns, veïns que en la majoria dels casos han compartit vivències al llarg de les seues vides.
Pos no! Que no se'l crea ningú, el revestir a un “espanyol” amb el tratge d'autoritat, el transforma, la cultura hispana té a tots impregnats d'esta idiosincràsia nostra, l'educació té molt a veure.
Company alcalde, també saps que els veïns es van reunir per a tractar el tema, i al mateix temps demanar-te que ens atengueres a tot el col•lectiu junts, a la qual cosa vaig dir a l'assemblea que no ho faries, i això sense conéixer-te. Els vaig dir que s'anomenara uns portaveus, i que estos es presentaren davant de l'alcalde a demanar la dita reunió, no! Van dir, cal seguir els passos que marca el protocol, el resultat, diuen, és el que jo vaig pronosticar, els rebràs per grups menuts, és que el perfil del polític de avui, és calcat en totes les tendències, l'autoritarisme esta plasmat en tots.
Tu tens idea de la situació econòmica de molts d'estos veïns? Pels comentaris en la majoria dels casos, molt malament.
Ho tindràs en compte? Ja sé que si no paguen pots embargar-los les seues cases, series capaç? També és veritat que diuen donaràs cinc anys per a pagar, però tot amb això, alguns hauran de fer prestecs que junt amb al de la hipoteca que tenen, ves sumant. Un problemàs company alcalde. I este problema ja has començat a portar-ho malament.
T'asseguro que si tots pensaren com jo tu no fas l'obra en estos moments, aniríem al contenciós, i els arguments dels veïns serien tan contundents que s'ajornaria. A més la forma de licitació de les obres no beneficia en res als veïns beneficiats de les obres, sinó a tú, quan vullgues t'ho expliquo en assemblea davant de tots els veïns. Hi ha una regla de tres en les administracions privades, que jo estic segur que tu apliques, que és el següent, els diners privats ho dóna un a qui vol. L'administració no pot mai donar els diners a qui vol, per molt que vullga ser solidària, té sempre que sospesar les conseqüències, per exemple, que creus que perjudica mes un veí qualsevol, que no li dónes treball per a tres mesos o conseqüència d'estrényer massa a un veí se li embargue la casa, i tal com esta la legislació al nostre país sobre les hipoteques, s'arruïne la vida d'este ciutadà per sempre.
A més, escoltat! En el vostre programa electoral, no hi ha quelcom que diu “participació ciutadana”? Pel que veig no tens ni idea del que és.
Company alcalde, crec que has de recapacitar, i convocar tots els veïns junts, s'exposaran els problemes, i entre tots mirarem de resoldre'ls, matarem dos pardals d'un tir, millorar el problema i iniciar la participació ciutadana.
No se si et recordes, jo si, un cantant dels nostres, com a cultura vull dir, en una cançó deia, referint-se a la societat franquista de llavors, “ nosaltres no som d'este món” despres de tants anys, oblidat allò, crec que este eslògan s'esta tornant a instaurar. Jo ho dic clarament, no vull ser d'este món, no vull ser participe del que esteu fent els polítics.

Salut i república company!

domingo, 29 de agosto de 2010

VISCA CATALUNYA!

Esta clar que la nostra societat cada vegada té menys consciència social, el mateix sistema ho fomenta.
És que ja ningú es pregunta que és un país, qui conforma un país?
Preguntem-nos! Som els ciutadans? Són els polítics? Són els nacionalistes en extrem? Els poders fàctics? Tots són grups de pressió dins una societat.
Ve la gran pregunta, qui sosté tota la infrastructura d'un país? I qui hauria de decidir?

En este país, on el ciutadà mig ja no sap quin és el seu, el de sempre, la qual cosa ven, d'una part i de l'altra, Espanya-Catalunya, un enfrontament portat al màxim des dels segles. Ara, quan es parla de negocis, tots són uns, no importa Barcelona o Madrid, van al lloc que siga.

Un exemple del que són els països, i quins interessos els impulsa. En el meu ultim viatge per terres aragoneses, mes de mil quilòmetres per les seues carreteres, contemplant els seus meravellosos paisatges, per cert sense tindre cap conflicte per ser català. El gps em va assenyalar dos radars de control de velocitat, un d'ells tan recent que no m'ho localitza.
Terres de l'Ebre, cul de Catalunya, com ho diem els d'aquí, on el sobreviure ja comença a ser difícil. Cinquanta quilòmetres de carretera nacional, set radars, a part d’els què hi ha en carreteres secundàries, estadísticament tenim menys sinistralitat al tindre tants radars?
Perquè el nostre país ha de ser diferent respecte a un altre, som mes delinqüents? O hi ha altres interessos? Els que fomenten estes diferències, qui son, els d'aquí o els d'allà? El que si hem de tindre clar els ciutadans, és que ens és el mateix que ens donen cops o pallisses, vinguen de Barcelona o de Madrid. Nosaltres els ciutadans sempre a patir les conseqüències.
El que diria un bon francés en este cas, és, a la merda tots! Des de la primera a la ultima autoritat.

jueves, 1 de julio de 2010

QUI M'HO EXPLICA

L'assumpte dels cines Amposta esclata arrel de no tindre la llicència d'obertura d'establiment, es munta tot un circ, el mediàtic, i després denúncies en els jutjats

L'empresa no reacciona per a demostrar el contrari, no aporta cap documentació que desmentisca la denúncia de falta de llicència d'establiment.

Set anys sense llicència, una vergonya, cap pagament de l'impost de l'IBI, diuen. En esta ciutat si eres amic de qui governa, CIU, pots fer el que et dona la gana, així ho demostren allò que són fets constatats en tot el procés de descamuflament de l'assumpte cinemas Amposta, quants assumptes semblants no hauran fet en els vint-i-tres anys que porten governant.

Mentrestant l'oposició camejant en els plens, ara, que altres ho han destapats. Així voleu guanyar el govern de la ciutat.
En les comissions és on vos heu d'assabentar dels tequemanejes d'esta gent, fer un seguiment, assessorar-se gràcies a la infrastructura del partit, demanar informes, pressionar al secretari i a l'interventor per a sostraure informació. Cap funcionari si és controlat posa en perill el seu lloc de treball, ademes tenen responsabilitat en tot el que firmen. No senyors de l'oposició, sempre se vos han regut a la cara, no guanyaven les eleccions perquè sabien mes que vosaltres, les perdíeu vosaltres per ineptes, i preocupar-vos d'altres assumptes que vos han sigut mes rendibles.

De tots és sabut que quan s'ha de començar una activitat cal demanar permisos. Els cines, com no tenien activitat, han hagut de demanar-la de nou, començar de nou, amb la normativa d'ara. Algú s'imagina que en estos deu anys la normativa només a canviat, que per a començar de nou només cal canviar dos coses insinificantes com diu l'alcalde en les seues declaracions publiques.
ALCALDE per favor.
Oposició què? Només vos preocupa si pagarem les costes i la indemnització, si no esta en la normativa, vos és igual?

Esta clar que entre l'ajuntament i l'empresa amiga hi ha hagut una estratègia conjunta perquè no es tanque, ademes descarada.

Mira alcalde, a veure si m'aclarixes això de la llicència esta que ha surtit per art de màgia i que si en el seu temps s'haguera presentat ens haguérem evitat tots mals de cap, esta en l'arxiu junt a este.
Explica'm si això és una cacicada mes de l'exalcalde, crec, que en mitjans oficials, que tots sabem quals són, dieu que era provisional.
Quan una llicència és provisional, ho posa, no?, busca alcalde que jo busco i no veig que siga provisional, la qual cosa si veig és la firma del secretari i la firma “ que vos donen” de l'exalcalde.

Patètic alcalde, patètic oposició.

Qui tenim i hem tingut per a administrar-nos, en quin país vivim. Inclús vull veure que no vos agrada i em denuncieu a mi, la que faltaria per a acabar de demostrar el demòcrates que sou.

Total alcalde, esta llicència d'establiment datada en el dos mil, i falta saber que en la data estigueren acabats els cines, és una falsificació de document public? Una llicència de veritat? Una llicència provisional? A veure si ens aclarim.

Demà més!

martes, 29 de junio de 2010

UNA REFLEXIÓ

Primer una pregunta, és veritat el que diu la ciutadania que tots els polítics d'Amposta són uns xoriços, oposició inclosa? Si fos aixi seria lamentable, no m’ho crec algun honrat hi haura, dic jo.

Si el que diu el diari el punt son declaracions de l’alcalde, on diu, que l’unic que queda es el contencios en els cinemes Roquetes, segons informacions, no es aixi, hi han presentades dos demandes penals mes, ademes mentider, alcalde? Com es pot creure en estos politics de pipa i poró, si es aixi.

La vinculació de tipus comercial d'un dels propietaris, diu ell, de cinemas Amposta i l'exalcalde d'Amposta esta mes que comprovada, són socis d’ell o de familiars, i sinó ho van ser, estan ben assessorats i van canviant. A partir d'esta primícia, tota operació vinculada a estes societats compartides i l'ajuntament, tenen per obligació i sentit comú que ser des de en un principi dubtoses, les antenes de qualsevol responsable polític han d'estar alerta, siga per l'oposició, que la seua labor és controlar o per qualsevol membre de l'equip de govern, que és coparticipant en tot moment si no deixa constància escrita d'això.

L'assumpte cines Amposta, fa pudor, fa pudor a merda i ademes remoguda, no s'entén que fa tota esta gent que cobra dels ciutadans, és que ells també fant martingales en les seues parcel•les de poder i així cada un d'ells s'esta portant part del pastís que natros els ciutadans hem confeccionat. Mal, molt malament, si es aixi.

Són tants els fronts oberts de possibles, corrupcions, corrupteles, trafic d'influències, caciquisme, duts a terme per polítics d'esta ciutat, que, res mes ens queda esperar els resultats de la justícia, és lenta, desesperant, però els entesos en la matèria, diuen, cauran, estan atrapats, ja esta tot massa embolicat.

Torno als cinemes Amposta, preguntes:
Els cines Amposta tenen una estructura metàl•lica quan es van obrir en el 2000 de forma fraudulenta, diuen, era obligat projectar l'estructura, amb materials amb resistència al foc en aquells temps? Ho van fer? S'ha comprovat al donar el decretàs que hi havia protecció, l'oposició es preocupà d'assessorar-se sobre el tema i demanà un inspecció paral•lela? Si partim de la base que sempre han enganyat, jo no em puc fiar, per a això vos he votat oposició, perquè el feu per mi. Lamentable si no ho heu fet!

En els cercles en què ens preocupem de la política, es diu que els bombers van donar un informe negatiu, quant als que els toca, és veritat? Si això és així, els bombers serien coparticipants també, si haguera un incendi? l'estructura de ferro tarda 15 minuts a caure, que passaria amb les persones que no es poden evacuar en un primer moment, és possible que fins als bombers siguen uns irresponsable? per no fer public el seu informe, també els paguem els ciutadans, la seua obligació és servir a la ciutadania, no interessos privat. Un local public amb una capacitat per mes de 1500 persones, avui en dia no es pot permetre de cap manera que no estigue d'acord amb les normes vigents.

l'ECA Bureau Veritas, ha donat un informe favorable, llavors l'oposició l'haurà vist? Pot donar l'ECA un informe favorable si es diu que els bombers no ho van donar?
Algú creu que ens xuplem el dit, si és així, feu públics tots els informes favorables que han permés que l'alcalde firmara el decretàs, paren compte els regidors del govern, que hi haurà pals per a ells, que sabeu que tant este alcalde com l'anterior repartixen les responsabilitats, els diners no.

Altres vegada a pagar per fer malament les coses, qui pagara? S'inicia un pleit que durara anys, dos pesos pesants, l'administració i una empresa privada amb recursos, això costara un ou, dos bufets d'advocats de primera linya, qui guanyara? Si sé qui pagara la ineptitud d'uns polítics que no arrisquen res. S'ha demostrat que no tenien llicència d'obertura durant set anys, hi ha hagut, diuen, falsificació de documents públics, un duptosa legalitat urbanistica, pareix ser no es va inscriure el final d’obra en el registre de la propietat, també diuen impagament d’el IBI durant anys, en tota esta classe d'informes negatius, amb este bagatge anem de pleit. I el que no sabem

Sóc client espectador de cines Amposta, abans ho era dels de Roquetes, em vaig alegrar quan ja no tènia que desplaçar-me, ademes son espectaculars.
L'alcalde, que protegix a l'empresa, ha d'anar poc als cines, ja que diu públicament que han canviat la moqueta, quina moqueta? La porta si, eren només estes les incidències que li han permés firmar el decretàs, torno, l'informe dels bombers què!
Aquí es veu que s'han cregut que hi ha molt imbècil i al final sera veritat i tot! Seguirem, hi ha secret de sumari en molts temes i no es pot parlar, ja vindrà el dia.

domingo, 27 de junio de 2010

ES MALVERSA A AMPOSTA?

Alcalde, tú, igual que jo sabíem que vènia esta denúncia de part dels cines Roquetes, i també sabem que vindran més, tot fruit de la política duta a terme pel teu partit a Amposta. El bufet que representa als cines Roquetes , és el segon en importància d'Espanya. Ningú vol que es tanquen els cinemas, la qual cosa no pot ser és que dins d'una economia de mercat unes empreses tinguen un tracte i altres un diferent que els avantatja, amb el consegüent perjudici per als altres. Heu practicat massa temps l'urbanisme brossa amb resultats nefastos per a les arques del nostre ajuntament. Si es fa un calcul aproximat de tots els diners publics empleats a apanyar les fallades ocasionades pels vostres governs, diuen, s'aproximen ha uns quans milions d'euros, es parla de cinc. Pot ser que inclús no se vos pose la cara roja de vergonya si això és així? Una persona correcta segur que la tindria. Una altra pregunta que ens fem la ciutadania, que fa l'oposició a part de cobrar els plens i les comissions a què assistixen, no s'entén (que si s'entén) el tipus de control que estan duent a terme.

La gursam, una empresa municipal que perd diners, en compte d'eliminar càrrecs de confiança, amb la qual cosa s'aconseguix eliminar gastos, no, es manté unes persones que fa dos anys no fan res, diuen. Per llei esteu obligats a arreglar la desfeta econòmica, es desvalua el valor de les accions, però també sabeu que el deute de la gursam és molt superior a la baixada del capital social. Tampoc ningú obri boca, on esta el sentit comú? El raciocine econòmic, la sostenibilitat, importa el despatx i el sou i sobretot la por dels capós a què si tallen caps algú parle mes del compte.

Un altre dels possibles cracks econòmics, a pagar entre tots, és la concessió del pàrquings subterrani. No sé el tipus de contracte que heu firmat amb l'empresa adjudicatària de les obres del mercat y explotació, la qual cosa si sé, igual que tú, que altres empreses no van voler entrar en la licitació després de fer una valoració de mercat, van dir que era anti econòmic per molts anys de concessió que es donara, si això és així ja ens podem preparar els pagans, se sentirà parlar dels pàrquings del mercat.

Alcalde, si haguéreu de pagar de la vostre butxaca tota la mala administració, un altre gall cantaria. Continuarem rebent notícies a mesura que vagen sortint, tú i jo ja les sabem.

martes, 25 de mayo de 2010

MERCAT A LA PLAÇA

Dos dies festius complets, una organització ben planejada, una participació popular entusiasta, es notava que la gent disfrutava de l'ambient d'amistat, trobante en los amics i xarrar de la família de la situació econòmica, un ambient de poble, segurament el que buscaven els organitzadors o no?.
El que si puc assegurar, que els que hem reviscut estos dies, no era l'ambient que existia en l'Amposta de principi de segle vint, i tampoc estava en l'anim de ningú el reviure-ho com llavors.
El que he pogut constatar en estos dies d'exposició, encara que fasse temps que ho veig, és que Amposta no té història, parlo de la història dels ciutadans que l'han poblat. Això ho constato en les xarrades a què he assistit, és mes, la poca que hi ha només parla de l'oligarquia ampostina. Qualsevol, inclús amb poca formació cultural diria, això és impossible. Si! Això és així, la història s'escriu, l'escriuen els que la viuen o després pels treballs de busca dels historiadors. Aquí ningú compta com era el mal viure d’els nostres avantpassats, les penúries dels treballs, els abusos dels terratinents. L'ambient medieval viscut fins fa poc mes de quaranta anys. Esta clar que en el carrer ningú vol penúries, però he trobat a faltar un record, en les xarrades, que parle del poble que ha patit, dels nostres avis. Els que en lo seu temps van fer Amposta, no els que s’han enriquit a costes d’Amposta. . Llig a Arbó alguns diran, no és això, si volem recordar, recordem tot, el bo i el pitjor, espero que l'any que vé siga així.
El competir sempre és bo, simplement ajuda a millorar, ara, quan es competix cal mirar amb qui, si no, estas abocat al fracàs.

martes, 18 de mayo de 2010

CARTA A UN FUNCIONARI

Ningú pot alegrar-se que li abaixen el sou a un treballador, com tampoc el treballador que li han abaixat, dir, quan les coses anaven bé…. Simplement perquè si mirem el panorama actual, qui és el que ha guanyat diners a base de percebre un sou? Si coneixes algun, assenyala m'el. Com tampoc, el dir, he guanyat unes oposicions! Que vols dir amb això, que eres propietari d'un lloc de treball? Quina sort tens, eres propietari d'un lloc de treball, eres un privilegiat, a tu ningú et pot acomiadar, tens un sou segur, és poc? Compara-ho amb els que depenen d'un conveni, de qualsevol sector industrial, el de les vuit hores, tú en fas menys, compara els sous! per categories equivalents al funcionariat, fés-ho, per curiositat . Per a guanyar els sous que s'han guanyat en el curt temps de bonança econòmica, tènies que fer mes de deu hores i fins a dotze, les has fet el tu mai de funcionari? Avui en dia els que han “guanyats diners” treballant, tenen un panorama desolador a llarg termini. No poden demanar ni un préstec, per a solucionar els seus problemes. Tú si, eres propietari, t'avala el teu lloc de treball, no valores això, és mes, no estaves obligat a mantindre el teu lloc, si els altres guanyaven tant, perquè vas perdre l'oportunitat?
Company/a, lamentablement, la nostra societat no funciona com tú et penses. Nosaltres els currantes de peu, no tenim culpa de res, sempre som utilitzats pel sistema, per a treballar i per a pagar la mala administració dels altres.
Sé que esteu dient, vosaltres ho pagàreu! Ho sabem, ho sabem company/a, però no voldria pensar que ho dius en forma d'amenaça, perquè nosaltres no hem fet res, simplement treballar, que és el nostre.

martes, 6 de abril de 2010

AMPOSTA REPÚBLICA BANANERA?

Segur que a alguns no els agradara el títol. Després d'escoltar i parlar amb molta gent sobre el tema, s'arriba a la conclusió que durant molts anys les autoritats elegides han fet el que bonament els ha semblat bé a ells.
Les bones persones, les que van a votar, creuen que els polítics que trien són els encarregats d'administrar el diners de tots i res més lluny de la realitat; sense determinats funcionaris, els polítics no podrien actuar com ho fan ..
Alguns funcionaris són una espècie, per anomenar-los d'alguna manera, de notaris i registradors, que fiscalitzen i controlen tots els passos que donen els polítics, sense el vistiplau i la signatura d'aquests funcionaris, cap polític podria tirar endavant projectes socials o de serveis a la comunitat, d'obres públiques, no cal dir tocar cap partida econòmica.
Per nomenar alguns, hi ha el secretari de l'ajuntament i l'arquitecte municipal, peces fonamentals dins l'organigrama de l'administració municipal. El ciutadà preocupat de formar-se i informar-se, sap que per molt corruptes que siguin els polítics, aquests no poden dur a terme cap corrupció si aquests funcionaris no ho permeten, portant a terme la seva funció atenint-se a la legislació vigent.
Un cop explicat a grosso modo les funcions d'aquests funcionaris, a Amposta els nostres funcionaris tant l'ex secretari com l'arquitecte municipal han comparegut com a testimoni al jutjat de Tortosa, per aclarir certs dubtes del jutge.
Diversos jutjats de les terres de l'Ebre estan demanant documentació a l'Ajuntament amb vista a la investigació de les denúncies interposades en aquests jutjats. L'encarregat de facilitar la documentació als jutjats és el secretari / a en aquest cas. Actualment, la plaça ha estat guanyada per una senyora i tenim una secretària d'ajuntament, que en el poc temps que porta s'ha guanyat una fama de rectitud en les seues accions.Per aquell que no ho sàpiga el que ha estat secretari municipal sense plaça en propietat durant tot el mandat de l'exalcalde deixà de ser el secretari a la presa de possessió de la seua legitima titular.
I vaja una casualitat que ara que els jutges estan demanant documentació a la secretària, aquesta senyora no hi és, diuen que està de baixa des de fa diversos mesos, i sembla que fins al setembre. A veure si endevineu qui és el secretari accidental durant la llarga baixa de la seua legal titular?.
Crec, que això no pot passar desapercebut pels jutges que estan duent a terme les instruccions, i també que la nova secretària municipal s'haurà adonat de la situació. Quan el secretari municipal té qué estar més de un mes ausent en la seua plaça, és competencia d’el alcalde el nombrar un secretari accidental, son massa coencidencies. Més tenin en compte tot la nova informació que esta surtin sobre els cinemes Amposta.

martes, 16 de marzo de 2010

SATISFET DE SER MAJOR

No vull ser jove, que seria l'anhel de tota persona major. Ho dic per on ens esta portant esta crisi i el tipus de societat que estem construint, de la que la meua generació és en la seua mesura responsable.
L'administració esta esprement cada vegada més al contribuent, el de sempre, a més, el tracte rebut en les seues dependències és cada vegada més exigent i segons amb qui, vexatori, en estos casos, no és dona compte el funcionari, que ell, és un ciutadà més.
El ciutadà se sent estrany en unes dependències que en teoria són seues. El que una persona s'assenta mes o menys a gust en un lloc, tot depén de qui el rep. Quan el ciutadà es presenta en qualsevol dependència pública, i la seua consulta o dret genera un problema al funcionari de torn i este no s'ha desdejunat, prepare's este.
Les empreses, cada vegada estan exigint al treballador més responsabilitat i més producció, que és correcte si va acompanyat també de lés responsabilitats inherents a les obligacions de l'empresari, com són el cobrament puntual acompanyat del preu just per a poder complir amb el que exigix i el compliment dels drets del treballador.
La gallina esta posant poc, este és el problema, cada vegada més no arriben els ous per a tots. El granger que sempre ha dit que les gallines posen gràcies a n’ell, no té solució per a fer-lés posar més. L'administrador de la granja, si això seguix així, tampoc, podrà arreplegar part dels ous de la pobra gallina per fer funcionar la granja i cobrar ell.
Que important i imprescindible és la gallina. Com diuen aqui, si en governa la farina.

domingo, 28 de febrero de 2010

QUE PASSA AMB EL REGIDOR D'URBANISME D'AMPOSTA

Cada vegada estic mes convençut que cap de vosaltres sap el que és la política, i que no esteu en en el càrrec que exerciu per a fer política. Esta clar si no sabeu! És podra estar o no estar d'acord amb la vostra política el que s’ha de estar és en total desacord en la forma que teniu d'aplicar la vostra manera de governar.

Sempre s'ha dit que la dona del Cesar ha de ser honrada però ademes ha de paréixer-ho. Hi ha un altre dita que diu, qui roba un ou roba un bou.
Si que és veritat, que mentres no existisca una sentència ferma, no és pot culpar a ningú de rés
.
Per favor diu el ciutadà! Són tant els indicis de choriceo de no complir amb les normes, que el ciutadà exclama, sera possible! Aquí ningú li treu la cadira a ningú, sera que tots són iguals de xoriços? És que el ciutadà ha de ser el patidor i el pagà de tot. Si no ens arriba els anem a pujar els impostos, esta és la seua solució i amb el desvergonyiment de criticar a aquell que ho fa en una altra administració. No és veuen la gepa.

Senyor alcalde si este municipi fora una empresa privada i vosté fora el propietari, que faria si un dels seus col•laboradors tinguera indicis d'infraccions, conseqüència de no haver complit amb el contracte establert entre les dos parts, i que ademes pogueren demostrar una incipient falta d'honradesa?

Alcalde, li passo una denúncia, que vosté ja ha de ser sabedor d'ella, perquè sàpigue que els ciutadans sabem el que és cou en el nostre ajuntament, i que per molt que intenteu amagar les coses, sempre hi ha uns canals d'informació que s'escapen de les vostres mans democrates.

Es diu, que el gos no mossega mai a la mà que li dona de menjar, que també és podria dir,en, els gossos s'unixen per a devorar el menjar dels que els sustenten.

Si el que diu en la denúncia fora cert, que és el que pensa fer respecte d'això senyor alcalde?.... en altres ajuntaments ho van tindre bastant clar.

miércoles, 24 de febrero de 2010

QUE FAREM EN TOT AIXÓ?

Ja no queda cap empresa ni cap família que no haja reduït gastos, i sobretot els superflus, que és traduïx en els menys necessaris, aquells que es pot prescindir d'ells.
Les famílies estan arribant als limits de les seues possibilitats, si això seguix així pinten bastos.

Voldria, a pesar de l'opacitat d'este ajuntament de donar informació sobre els gastos originats pels càrrecs de confiança, i la seua dubtosa utilitat en estes dates, presentar-vos els meus comptes sobre quants ens costen. També valorar la relació costos i productivitat de totes estes persones.

No se si vostés se n'han adonat que estem en l'era de la informació i les tecnologies, qualsevol persona que pose interés, per mitjà d'internet, pot arribar a un numero important de ciutadans. Ja no es pot amagar rés, són tants els canals que té el ciutadà per a informar-se, que és impensable pretendre enganyar a ningú. No sé si este tema ho tenen clar els nostres governants, sinó és temps que comencen a pensar en això. En la cosa publica la transparència és primordial.

Una cosa! Si la meua informació no s'acosta a la realitat no dubten a rectificar-me públicament els que tinguen les competències.Nom Categoria Professional Departament
Personal Sou
Mensual
Tere Reche Sense titulació Dinamització econòmica. (5) 2.467,€
Tere Moya Geòloga Obres (10) 3.278 €
Manel Ramon Sense titulació Ràdio Amposta 1.858 €
Pascual Almudeve Advocat Fires (1) 1.534 €
De Santiago (filla) Periodista Gabinet premsa (n/s) 2.325 €
Axel Muler Professor INEF Sports
(8) 3.278 €
Anabel Marcos Advocada Gursam 3.278 €
Total 7 Càrrecs 18.018 €

Estes poden ser lés despeses aproximades mensuals:

Set càrrecs de confiança, segons el que sé, amb una mitjana de quatre persones cada càrrec al seu servici, són 28 salaris més. A una mitjana de mil euros cada u.
Tenint en compte la seguretat social de cada u, més els gastos que comporten cada despatx, mes les dietes i desplaçaments.
La mitjana de cada treballador de seguretat social és de vuit-cents euros.
Un gasto aproximat de tres-cents cinquanta euros per despatx.
Cent euros cada càrrec de confiança per a dietes i desplaçaments.

Salaris 7 càrrecs de confiança 18018 €
Salaris de 28 treballadors a mil euros 28000 €
Seguretat social dels 35 contractats a 800€ 28000 €
Gastos de set despatxos a 350 € 2450 €
Dietes i desplaçaments de 7 càrrecs a 100 € 700€

Total gastos mensuals 77168 €


Cost a l'any 926016 €

Mes de cent cinquanta milions de les antigues pessetes

Quasi podria assegurar que la realitat supera l'aproximació elaborada per mi.
És una ignomínia en els temps que estem el mantindre estos càrrecs. La cara de vergonya hauria de caure-li als que permeten tal despropòsit.

La productivitat d'estes persones comparant-les amb el sector privat en la situació actual, ha de ser minima. És a dir que els ciutadans ampostins estem pagant uns sous que després repercutiran en els nostres impostos municipals, i els rendiments són molt dubtosos, i si no fóra així emplaço al nostre alcalde a què argumente sobre la meua exposició.
Sé que tenim un alcalde molt bergant, i s'abstindrà de fer comentaris sobre el que exposo.
Diuen que la fruita madura cau al seu temps. Deuen pensar que aixó pot ser reciproc

Salut i república!

domingo, 14 de febrero de 2010

CARTA AL CAP D'ELS MOSSOS, TERRES DE L'EBRE

Tots sabem que els cossos armats són els que sustenten l'estat. La policia és un d'ells, si vosté em pregunta, és necessària? Li diré, va ser ideada per a protegir al poder, a partir d'aixó podem filosofar.

Conta la llegenda, que una reina va nàixer coixa, i com ningú gosava dir s'el, ella no el sàvia. Fins que un dia un vassall va trobar la forma que sàpigue la seua minusvalidesa.

Seré el missatger. Dir-li alguns comentaris que és senten sobre el cos que vosté ha començat ha dirijir en lés nostres terres. Els mossos d'esquadra no són extraterrestres, el cos es nodrix de la societat a la qual pertany, amb les seues virtuts i defectes, és a dir que són poble, per tant tenen les mateixes errades que els que vigilen. Quede clar que parlem de la relació, policia, ciutadans normals, que paguem el vostre sou, no de la delinqüència comuna, que és un altre tema.
El ciutadà té clar que si infrinjix la norma i esta és vista per un agent, este haurà de complir amb la seua funció, no la política recaptatòria amb l'infractor, cosa que esta passant, i molt comentat entre la ciutadania. Sabem que el victimisme és típic d'aquell que és agarrat infraganti, però quan hi ha tantes queixes, quelcom esta passant.

També sempre esta la comparació de comportaments, entre els uns i els altres, i la dels mossos, diuen els ciutadans, no és massa exemplar.
Sàvia vosté, que quan estos surten de marxa, i tornen un poc carregats, truquen als seus companys, per a saber on tenen els controls, ademés ho comenten, un poc desmanotat, no? Estos i altres comentaris semblants arriben desde la ciutadània, si això és predicar amb l'exemple.
Mire senyor intendent, l'única diferència que existix entre vostés i la ciutadania és un uniforme, el ciutadà pagà només demana que siga ben portat, i no s'abuse d’ell.

Una salutació senyor intendent.

domingo, 7 de febrero de 2010

ELS AMPOSTINS TENIM FUTUR?

Diuen que a aigües passades és fàcil el saber perquè es pot haver fracassat. No és el cas nostre, el saber perquè han fracassat les polítiques de CIU a Amposta. Des de l'any 1987 hem tingut governs municipals, que l'únic que han sabut fer és vendre fum, i arreglar l'aparador, perquè la rebotiga a banda del desorde, falta la mitat del genere que hauria d'haver-hi.

Des d'algun sector de la població, sempre se'ls ha dit que el que estaven fent, era pà per a avui i fam per a demà.

No! Deien, mireu com augmenten els nostres polígons, estem fer venir indústria…..

Parlaven de l'Amposta dels vinticinc mil habitants i per si no fóra poc la dels quaranta mil.
Als nostres promotors els deien, contruiu que el vendreu tot, vos farem rics
Amposta es revalora, els terrenys valen com a la capital!
El nostre patrimoni val més! Són tantes les barbaritats que s'han dit i fet que costa enumerar-les.

Les preguntes:

On estan les indústries que ens permeten ara que els nostres conciutadans puguen emprar-se. Una han portat, en quasi trenta anys, en estos moments amb problemes. Ara, quant ens a costat l'instal•lar esta empresa als ampostins, és sabrà? Falta més que veure altres cessions de terrenys i equipaments que han fet a altres empresaris.

Els polígons, l'ús dels polígons que s'han venut a la majoria, per a fer una bona nau es tènia que adquirir un gran parcel•la, no es permetia l'especulació, es tènia que construir en un temps limitat, anaves a l'incasol a comprar una parcel•la, i no quedaven, veient clarament les que havien buides.
De sobte, es canvia l'ús de les parcel•les i el volum de construcció d'estes, i va t’aqui, quina casualitat, qui són els propietaris?

Construiu! Construiu deien als que se'l creien, vos fareu rics. Preu dels solars amunt. Alguns es creuen que els promotors que van vindre de “Barcelona” va ser una casualitat, o algú ho va impulsar i es va beneficiar, quins vincles tenien estes empreses amb algun partit?

Les previsions demogràfiques, són el que permet que les ciutats siguen habitables amb un mínim de qualitat de vida. Que surtigue un baliga-balaga i vullga augmentar la població el doble en quinze anys, el correcte seria que se li donés un puntelló en el cul, i enviar-ho per a casa. Però no, s'ho van creure, el panorama que tenim avui és desolador, un munt de tochanes sense cap utilitat, sense llocs de treball, servicis assistencials súper col•lapsats, allò que s'ha enumerat és la base perquè el ciutadà puga sobreviure en una ciutat.

A qui devem tot este desorde?
Per este orde


Als polítics.

Als bancs.

I a tots els que s'han cregut la gran mentida creada.

L'equip de govern que tenim avui és herència de l'anterior. L'alcalde, deixeble, amb unes tendències semblants que comencen a preocupar.
El sunami economic a començat a la nostra ciutat esta setmana pasada, si la onada arriba a la platja hi hauran uns quans ofegats, els bons entenedors sabent el que vull dir.

Alguns diran, tu tens algo personal! Els que diuen aixó és que no entenen el que és la politica, o volem justificar lo injustificable.

Sort que la gran riquesa del nostre poble és inalterable, inclús que també ho van intentar, el nostre Delta.

martes, 26 de enero de 2010

POT SER?

Hem arribat a un extrem on la capacitat d'analisis i d'opinió de les persones ja no existix, més ben dit, no és té en compte per a rés. Avui preval la consigna piramidal. Se'ns prepara un tema des de dalt, i des del mateix moment que els quatre hagen decidit que la proposta o la reivindicació és per a ells la correcta, assenta càtedra. I això és així des del sectarisme dels partits fins a la més menuda associació composta per dos persones. Dalt de totes les piramides existents, esta l'absoluta veritat. No existix el debat paritari.
Ningú pot obrir boca, demanant informació a lés dos parts enfrontades, perquè l'etiqueta esta preparada per a posar-te la en la solapa. Tothom callat, que els més “llestos” ens resolguen els problemes.
Molts dels què governen les organitzacions, haurien de fer un stage en les democràcies avançades. Inclús que s'estiguen deteriorant també.
Els ciutadans podem constatar que l'important són, les vegueries, l'estatut, l'emigració, etc. Els bancs s'estan quedant les nostres cases, les empreses no poden més i tanquen portes, i l'important és a veure qui podrà col•locar mes funcionaris en les noves institucions i qui detindra el poder.
Volen col•locar cementeris nuclears, i sense cap informació per part de ningú, uns diuen si, per interessos econòmics i els altres diuen no per, perill a la salut , les dos parts tindran les seues raons, i ningú vol escoltar a l'atre. El que fan, és enfrontar-nos als que rebem sempre tots els cops.
Un, sent ministre treu el cementeri per a construir-ho, i després el mateix, sent president de la comunitat, diu que no ho vol en la seua comunitat, quina credibilitat pot tindre, ens queda només acollonir-mos, hi ha perill de veritat.
A veure si ens aclarim, sinó, a este pas ens morim tots, però de fam, i sino, vindrà el veí a matar-nos per a poder llevar-nos el menjar.
Segur que tots, ja m'han posat la seua etiqueta, totes distintes, segons qui siga el catedràtic.
Despertarà el ciutadà? O ja no quedara ningú, com en la poesia.

domingo, 24 de enero de 2010

REFLEXIÓ AL REGIDOR D'URBANISME

El càrrec de regidor mereix respecte per part dels ciutadans, la qual cosa no significa que qui ho detinga siga mereixedor.
I tú pel que veig eres un poc gili. Et diré perquè et saludo, en primer lloc perquè la teua dona i jo hem sigut veïns, ademes d'una incipient relació de llaços familiars en el passat. Ademés, perquè eres representant polític de la meua ciutat, tant a tú com els altres, per tant he de saludar-vos, més tenint, jo, la relació sentimental amb tot el plé de l’ajuntament del meu municipi, faltaria més! I continuaré saludant vos a tots. Jo ja sé, que un tonto no deixa de ser un tonto, però també sé que és mes perillós quan té poder o cultura, i ho dic igual per tu com pels altres que teniu esta actitud.
Tú ets professor a part de regidor, ensenyes als atres, hauries de saber que hi ha una llei física, i és, que tot el que puja despres baixa, és tarda més o menys, normalment quant més és tarda pitjor és. Un exemple és el teu antecessor, anava pels passadissos del nostre ajuntament com a amo i senyor, posant creus a tot aquell que no li agradava, i dient clarament que prendria represàlies. Mira’l on esta ara, ja ningú és recorda d’ell, és més, la majoria li doneu l'esquena, a tú, que vas pel mateix camí, et salvarà que eres funcionari. Si no vols que parlen de tu públicament, o te'n vas per a casa, o fas les coses amb sentit comú.
Fa anys que vaig denunciant que no sou demòcrates, i respectuosos amb la cosa de tots. Vatros mateixos ratifiqueu el que denuncio públicament.


Salut i república!

viernes, 22 de enero de 2010

PARTICIPACIÓ CIUTÀDANA

Fer-vos participar que la federació d'AA.VV d'Amposta ha posat en funcionament una pagina web, que facilitara la participació ciutadana a la nostra ciutat, tant per a totes les entitats com als particulars. L'entrada al portal és
www.fira-tots.cat
Els ciutadans ampostins ja tenim una experiència en este tema, Amposta info, per la qual cosa és veia llavors, molt pròxims a CIU, per no dir més.
El fòrum Amposta info, va morir d'èxit, va ser tal el seu èxit en participació, que a la classe dominant els molestava, i ho van tancar, així funcionent els demòcrates de CIU a Amposta.
La federació d'associacions, també en té un, pareix, de moment, que es dirigix pel mateix camí que l'altre, si no el tanquen també, inclús que és un poc més oficialista a l'hora de registrar-se, encara que la privacitat a nivell d'inserir opinions o contestar-les, pareix no es poden identificar per part dels participants, crec que s'hauria de simplificar més l'entrada.
Si este portal qualla, tindrem un lloc per a inserir opinions, tant a favor com critiques, i aquells que no volen ser identificats, pel caciquisme existent, el podran fer amb tota tranquil•litat.
Pot ser un dels primers passos cap a la participació ciutadana, no dirigida, en la nostra ciutat.

www.fira-tots.cat


Salut i república!

domingo, 17 de enero de 2010

UN ALCALDE MOLT RESPONSABLE?

La majoria dels ciutadans som responsables dels nostres actes, els quals se suposa controlem personalment i, per consegüent, assumim les seues conseqüències.

Quan ens fem responsables d'un acte és perquè d'una forma o una altra, i en la majoria dels casos, resulta beneficiós per a nosaltres o al nostre entorn. Quan un acte pot ser perjudicial, tothom eludix la seua responsabilitat.

En política, tots ens podem donar compte que els polítics, sempre que poden, traslladen la responsabilitat als altres.

L'alcalde d'Amposta no!....... Assumix responsabilitats que podrien ser competència de altres….. Perquè serà?..... Alguns pensaran, perquè és responsable!...... I altres diran, algun benefici hi haurà darrere, o potser intente justificar els seus antecessors.
El que ha de fer un per a traure els amics de compromisos!

L'assumpte dels cines d'Amposta fa pudor, molta pudor. L'anterior alcalde d'Amposta, diuen, va poder haver fet coses rares, tant en l'adjudicació dels terrenys, com en la llicència d'obertura de l'activitat i els seus nou anys de “tramitació”. El lloguer de la concessió dels terrenys i la posterior hipoteca concedida sobre estos terrenys, al ser de propietat municipal, també crega dubtes.

Tot el paquet, també diuen, esta en els jutjats.

Fins ara les competències d'inspecció i sanció en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives eren competència de la Generalitat (Jocs i Espectacles).

El nostre alcalde, segurament ben assessorat, des del trenta de novembre del passat any, per acord del ple municipal d’Amposta, assumix estes responsabilitats en matèria de sancions. Sense cap dubte sabrà perquè les ha assumit.

El que si es pot assegurar, és que este acte no aportara cap benefici al interes general de la ciutadania, més bé pot, que tot al contrari. A l'octubre del 2008 ja es va manifestar a la premsa que el consistori no sancionaria a l'empresa adjudicatària.

Les últimes actuacions administratives realitzades a arrel d'una nova denúncia particular, i lés seues consegüents resolucions, poden generar diverses interpretacions capcioses sobre la seua oportunitat i diligència, i en el que és la responsabilitat que ha assumit el nostre alcalde.

Se suposa que les administracions han de protegir al ciutadà.
Esperem no ocórrega rés, veurem llavors de qui són les responsabilitats.


Salut i república!

domingo, 10 de enero de 2010

VEGUERIES

Voldria fer un comentari, d'aquells que quan no els agraden als polítics, de forma despectiva diuen “comentaris de café davant d'un carajillo” segurament que els comentaris davant d'un wiski de malta són mes polítics i tècnics. També cal dir que els comentaris sempre es fan en locals públics, siguen de més o menys categoria.

La divisió territorial de Catalunya, la que voldriem (ajuntaments, Consells comarcals, Vegueries, Generalitat) quatre administracions prop de l'administrat. Afectaria la constitució i també a la divisió territorial d'Espanya. Un canvi radical a les estructures de l'estat espanyol, per tant inabastable avui en dia.


Mentres la majoria estem lluitant per sobreviure, els polítics del nostre país mos estan venent la vegueria com si fóra la solució als nostres problemes, i que la relació de l'administrat amb l'administració sera millor. No s'entén, si el que es pretén és augmentar les administracions. Més paperam, i la finestra uníca?

Quantes administracions existixen en l'actual divisió territorial (l'ajuntament, el consell comarcal, la diputació, l'autonòmica i l'estatal) és a dir cinc administracions. Ara se li vol agregar una altra! La sexta administració .

Els que fem els comentaris davant d'un carajillo, que som molts, ens preguntem, que ens beneficiara la vegueria als ciutadans? Quants seran els costos de lés seues estrutures? El crear una altra administación significa mes funcionari per a administrar la mateixa riquesa, no equival a empobrir-nos més?

La pregunta als nostres polítics, demanant que siguen intel•ligibles les respostes, quins beneficis aportaran a la ciutadania les vegueries, sense eliminar altres administracions.

Perdonen les possibles favades dites, esperant que el sentit comú prevalga.