domingo, 24 de octubre de 2010

A L'ALCALDE DE L'ALDEA

A l'atenció de l'alcalde de l'Aldea

En Rafel Serret Tomé amb domicili a Amposta, partida mas en Carrasca apartat de correus 157 i DNI 40901572M en relació a l'expedient de taxes-contribucions especials per a l'execució de l'obra “Urbanització de la zona Hostasol Tercera Fase de l'Aldea” que m'ha sigut notificat presento les següents al•legacionsAmb data 28 de maig del 2004 es comprà la finca que vostés denominen “contribuent núm. 12 propietat afectada Passatge Hostasol casa 2” lliure de càrregues i amb la condició de vivenda unifamiliar, inherents les obres d'urbanització necessaries.

Si les obres preceptives per a l'edificació de nou cases adossades que no podia ser ocupades fins a completar la urbanització, així com de les finques annexes no van ser realitzades pel promotor, amb l'aplanament en les seues funcions inspectores de l'ajuntament de l'aldea, no és responsabilitat d'un tercer que les va adquirir de bona fe qui haurà d'assumir-les a costa seu és el propi ajuntament que d'una manera negligent no va exercir els seus deures amb els administrats..

SOL•LICITA

1) LA SUSPENSIÓ DEL EXPEDIENT DE COBRAMENT DE REFERÈNCIA O SI ÉS EL CAS LA PARALITZACIÓ PROVISIONAL MENTRES S'ACLARIXEN LES CAUSES DE LA NEGLIGÈNCIA ADMINISTRATIVA PRODUÏDA.

2) Ser informat dels antecedents continguts en els Expedients d'Urbanització, edificació i si és el cas de desenrotllament de sòl urbà que afecten les finques.


Esperant que vosté procedisca en justícia.Amposta a 25 d'octubre del 2010

Exel-lentissim alcalde de l'aldea

1 comentario:

Anónimo dijo...

Una de les definicions de dret és: Facultat d'exigir hom allò que li és degut, de fer allò que la llei no defèn, de tenir, exigir, usar, etc, allò que la llei o l'autoritat estableix a favor seu o li és permès per qui pot.
En teoría tenim drets tothom, però en la realitat no és així, al menys al cas d’uns habitants del poble de l’Aldea, que tal i com està avui dia el panorama laboral i la situació personal de cadasqú, no s’ha tingut en compte l’impost especial de l’Ajuntament a l’hora d’arrenjar la seva urbanització.
Es tracta d’urbanitzar una zona on l’Ajuntament té la seva subvenció però que els veïns han de pagar l’obra. Aquest és un punt, l’altre punt és que el pressupost que es té ve de fa un temps enrera quan tots teniem treball i els preus eren desorbitats, (sense regulació per part de ningú, però en aquest tema no vull entrar ara). A dia d’avui si es torna a demanar un pressupost seria bastant més baix.
La cosa és que encara que les parcel.les siguin grans, la gent que les va adquirir al seu temps a un preu molt raonable no va arribar a imaginar mai la barbaritat que hauria de desembolsar per tenir un trot de vorera amb un asfalt que a més de ús i disfrut del veí també ho és per a qualsevol tipus de vianant o conductor que vulgui passar. Es just? Doncs no ho sé, cadascú que pensi el que vulgui.
Personalment m’afecta bastant i molt, així com a la resta del veïns. Potser hauriem de reivindicar els nostres drets davant aquesta situació però no en tenim, hem mantingut converses amb els responsables però sempre surten victoriosos. A la fi, decideixes que si no tens padrins et fas fotre. I tu no pots posar un impost especial a la teva familia per a poder arribar a final de mes.