miércoles, 24 de noviembre de 2010

PETICIO FETA A L'AJUNTAMENT DE L'ALDEA

Excel•lentíssim Sr. alcalde de l'Aldea

D. Rafel Serret Tomé, amb domicili a l'efecte de notificacions en Apartat de Correus 157, 43.870 Amposta (Tarragona) i DNI numero 40901572M, en qualitat de propietari afectat per la declaració de nul•litat del Conveni Urbanístic d'Hostasol i les presumptes irregularitats administratives exposades per la Diputació de Tarragona en informe (expedient IJ 2004/2228-SAM) de 10 de setembre del 2004, firmat pel Cap del Serveis Juridics municipals, Sr. D. Pere-Joan-Joan Torrent Ribert.
EXPOSA:
Que personat el dia 22 de novembre del 2010 en les dependències municipals de l'Ajuntament de L'Aldea i sol•licitat l'examen de l'expedient relatiu al final d'obra i llicència de primera ocupació de l'edifici de 9 vivendes Unifamiliars siti en el carrer passatge núm. 1 el promotor del qual va ser promocions-unifamiliar 2000 SL (abril de 2.003) ha sigut manifestat pels funcionaris municipals i Certificat per la pròpia secretària de l'Ajuntament “que no es troba el dit expedient o que resulta inexistent”.
La dita circumstància ha sigut produïda en presència com a testimoni de l'Arquitecte Tecnic-Ingenier d'Edificació D. José Antonio Navarro, pel meu contractat com a Pèrit a este efecte d'esbrinament d'antecedents, qui podrà aportar l'oportú testimoni en el moment processal corresponent.
Tot edifici de vivendes destinat a la venda ha de disposar d'una llicència de primera ocupació fruit de la inspecció municipal, d'acord amb la legislació Urbanística i del Sòl vigents a Catalunya.
En la dita inspecció haguera d'haver-se fet constar Pels funcionaris inspectors que les vivendes serien ocupades sense haver-se completat les obres d'urbanització compromeses en el Conveni Urbanístic format en 1997 entre l'anterior alcalde I l'empresa mercantil, HOSTASOL SL i en un clar incompliment de la normativa urbanística vigent de Catalunya, Llei del Sòl i del deure d'urbanització.

SOL•LICITA:
PRIMER. Que s'investigue per l'Ajuntament si va existir la preceptiva llicència d'ocupació de les 9 vivendes mencionades i si és el cas es determinen les actuacions dels tècnics municipals o que van realitzar les inspeccions pertinents u D'altres càrrecs municipals i si van permetre l'ocupació d'unes vivendes sense completar-se la urbanització.
SEGON. Que siga determinat si l'Ajuntament de L'Aldea va autoritzar l'ocupació de dites 9 vivendes a pesar de no haver-se completat la Urbanització del polígon afectat pel Conveni Urbanístic d'Hostasol de 1997.
TERCER. Que siga Aclarida la situació jurídica en què es troben dites 9 vivendes, al ser Nul el conveni urbanístic d'HOSTASOL de 1997 i darrere de l'informe del departament Jurídic de la Diputació de Tarragona i suspendre's les llicències fins a completar-se la urbanització.
D'idèntica manera haurà d'aclarir-se la situació jurídica del “SOLAR” de 225,24 m2, de la meua propietat segregat per HOSTASOL SL en virtut de Decret d'Alcaldia núm. 59/04 de 25-06-04 i limítrof a les 9 vivendes del carrer Passatge
QUART. Si és el cas es determinen les actuacions disciplinàries corresponents a aquells funcionaris que no van realitzar les inspeccions de manera diligent originant un greu perjuí per als administrats.
QUINT. A la vista d'allò que s'ha exposat en l'informe dels Servicis Jurídics de la Diputació de Tarragona i les greus irregularitats que en el mateix es descriuen i que poden inclús comportar una responsabilitat patrimonial de l'ajuntament de L'Aldea i del perjuí ocasionat als ciutadans, el dit expedient siga remés a la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Tarragona o la que corresponga si és el cas, a l'efecte de depuració de les possibles responsabilitats penals i la determinació dels autors.

l'Adea a 24 de novembre 2010-11-22

No hay comentarios: