lunes, 29 de noviembre de 2010

AL SINDIC DE GREUGES DE CATALUNYA

Al Sindic de Greuges de Catalunya
Passeig de Lluís Companys 7,
08003 Barcelona

D. Rafael Serret Tomé, amb domicili a l'efecte de notificacions en Apartat de Correus numero 157, d'Amposta 43.870 (Tarragona) i DNI numero 40901572M, en qualitat de propietari d'una vivenda i solar sitis en el carrer Passatge de L, Aldea afectat per la declaració de nul•litat del Conveni Urbanístic del Sector Hostasol i l'irregular expedient de Contribucions Especials tramitat per l'Ajuntament de L,Aldea (Tarragona)

FORMULA LA QUEIXA SEGÜENT:

- Que l'Ajuntament de L'aldea firmà un conveni urbanístic en 1997 amb la mercantil “Hostasol SL” en el que es comprometia a la urbanització del sector Hostasol i a l'obertura de vials en especial a la prolongació del carrer Mossén Sol en el seu tram comprés fins a l'avinguda de Catalunya. (S'adjunta el dit conveni com a Document annex numere 1)

- Que l'ajuntament de L'Aldea va incomplir el dit conveni urbanístic, permetent com a ACTE PROPI la construcció i ocupació de nombroses vivendes de manera contrària a dret sense els mínims servicis urbanístics que determina la Llei del Sòl i Urbanística en les quasi 4 hectàrees que componien dita “Sector Hostasol”. Construccions de què si ha obtingut les corresponents taxes urbanístiques i llicències així com altres contribucions i Impost de Béns Immobles.

- Que amb més motiu el conveni urbanístic d'Hostasol de 1997 és NUL al no haver-se ratificat en ple municipal segons es determina en informe (expedient IJ 2004/2228-SAM) de 10 de setembre del 2004, firmat pel Cap dels Serveis Juridics municipals de la Diputació de Tarragona, Sr D. Pere-Joan-Joan Torrent Ribert i en el que s'exposen de manera inequívoca les irregularitats administratives comeses i la possible responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament de L'Aldea. (S'adjunta còpia com a document annex numere 2)

- Que amb relació a les 9 vivendes unifamiliars síties en el carrer Passatge numere 1 per a les que es tramite i va concedir llicència d'obres i personat el dia 22 de novembre del 2010 en les dependències municipals de l'Ajuntament de L'Aldea i sol•licitat l'examen de l'expedient relatiu al final d'obra i llicència de primera ocupació de l'edifici de 9 vivendes Unifamiliars siti en el carrer passatge núm. 1 el promotor del qual va ser promocions-unifamiliar 2000 SL (abril de 2.003) ha sigut manifestat pels funcionaris municipals i Certificat per la pròpia secretària de l'Ajuntament “que no es troba el dit expedient o que resulta inexistent”.

- Que tot edifici de vivendes destinat a la venda ha de disposar d'una llicència de primera ocupació fruit de la inspeccion municipal, d'acord amb la legislació Urbanística i del Sòl vigents a Catalunya.
- Que en dita inspecció o inspeccions haguera d'haver-se fet constar pels funcionaris inspectors que les vivendes serien ocupades sense haver-se completat les obres d'urbanització compromeses en el Conveni Urbanístic format en 1997 entre l'anterior alcalde i l'empresa mercantil, HOSTASOL SL i en un clar incompliment de la normativa urbanística vigent de Catalunya, Llei del Sòl i del deure d'urbanització.
- Que amb data 13-09-2010 es realitza, per acord de l'Ajuntament de L,aldea la petició de contribucions especials com a beneficiaris d'obres d'urbanització, als actuals propietaris, adquirents de vivendes, d'una part del Sector Hostasol. (s'adjunta còpia com a Document annex numere 3)

- Que, per consegüent, els administrats als que se sol•licita en l'expedient de contribucions especials un esforç econòmic com “beneficiaris” de les dites obres, hagueren de disposar a dia de la data dels dits servicis de manera gratuïta, d'acord amb les lleis d'habitatge, dret a la vivenda, urbanístiques i del sòl vigents a Catalunya, al tractar-se d'un polígon de nova urbanització que va haver de desenrotllar-se d'acord amb la Llei i no d'unes obres de millora urbanística de polígons desenrotllats amb anterioritat a l'aprovació de les Normes Subsidiàries de data 15 de gener d'1.997.
- Que la vista d'allò que s'ha exposat en els punts anteriors no pot exigir-se als administrats una contribució especial per a la solució d'un problema que ha originat el propi Ajuntament de L'Aldea, qui ja s'ha beneficiat de cessions, obres parcials d'urbanització sufragades per Hostasol i de les corresponents taxes, arbitris i llicències per construcció d'obres en un polígon de 39.973,59 m2.
- Que el desenrotllament dels vials del polígon Hostasol afecta una unitat d'actuació de caràcter únic i indivisible (si bé desenrotllada en fases) i una part dels actuals propietaris ja disfruta de vials complets de manera gratuïta, segons pareix sufragats a costa seu per la promotora, resulta INJUST repercutir l'import de les obres que completen la Urbanització del Sector tan sols en uns pocs propietaris, atés que el desenrotllament del dit sector va haver d'efectuar-se segons s'exposa en els informes jurídics pel sistema de “Compensació” per a la justa distribució de beneficis i càrregues. Fet este que de per si ja justificaria l'anul•lació de l'expedient de contribucions especials desenrotllat per l'Ajuntament de l'Aldea.
- Que la situació dels carrers afectats és la que es desprén de les següents fotografies.


- Que una altra part de la urbanització si s'ha COMPLETAT encara que previsiblement no a costa de l'Ajuntament de L,Aldea.Per tractar-se d'un irregular funcionament de l'Administració Local SOL•LICITA LA INTERVENCIÓ DEL SINDIC DE GREUGES DE CATALUNYA perquè prèvia investigació dels fets ocorreguts en el Sector Hostasol i els seus antecedents siga realitzat un informe en què es recomane a l'Ajuntament de l'Aldea l'anul•lació del dit expedient de contribucions especials i que siga el propi Ajuntament qui cobrisca el 100% de les obres d'urbanització a costa seu, o si és el cas siga sufragat per la totalitat de propietaris que componen el Sector si això s'ajusta a dret.

Amposta a vint-i-sis de novembre de Dos mil Deu.

No hay comentarios: