miércoles, 24 de noviembre de 2010

RECURS D'ALZADA

Exel-lentissim Sr. alcalde de l'Aldea

RECURS D'ALÇADA CONTRIBUCIONS ESPECIALS SECTOR HOSTASOL 3a FASE.
D. Rafel Serret Tomé, amb domicili a l'efecte de notificacions en Apartat de Correus numero 157, d'Amposta 43.870 (Tarragona) i DNI numero 40901572M, en qualitat de propietari afectat per la declaració de nul•litat del Conveni Urbanístic d'Hostasol i l'irregular expedient de Contribucions Especials tramitat per l'Ajuntament de L.Aldea, PRESENTA DINS DEL TERMINI I LA FORMA LEGALS RECURS D'ALÇADA CONTRA ELS ACORDS DE 13-09-2010 I 9-11-2010, PREVI A L'ACCIÓ CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, en els que se li sol•licita l'abonament de 1858,28 € i 3059,96€ en concepte de contribucions especials com “beneficiaris” de la realització de diversos treballs d'urbanització, corresponents a una vivenda i un solar en el carrer Passatge, basat en les seguents al•legacions,
PRIMERA: . L'expedient haurà de ser tramitat com a RECURS D'ALÇADA, al ser causa d'aunulabilidad, com ha quedat demostrat, l'actuació negligent i contrària a dret per part de l'Ajuntament de L,Aldea.
SEGONA: L'Ajuntament de L'aldea firmà un conveni urbanístic en 1997 en el que es comprometia a la urbanització del sector Hostasol i a l'obertura de vials en especial a la prolongació del carrer Mossén Sol en el seu tram comprés fins a l'avinguda de Catalunya.
TERCERA: L'ajuntament de L'Aldea inclumplí el dit conveni urbanístic, permetent com a ACTE PROPI la construcció i ocupació de nombroses vivendes de manera contrària a dret sense els mínims servicis urbanístics que determina la Llei del Sòl i Urbanística. Construccions de què si ha obtingut les corresponents taxes urbanístiques i llicències així com altres contribucions i Impost de Béns Immobles.
QUARTA: Amb més motiu el conveni urbanístic d'Hostasol de 1997 és NUL al no haver-se ratificat en ple municipal segons es determina en informe (expedient IJ 2004/2228-SAM) de 10 de setembre del 2004, firmat pel Cap del Serveis Juridics municipals de la Diputacio de Tarragona, Sr D. Pere-Joan-Joan Torrent Ribert i en el que s'exposen de manera inequívoca les irregularitats administratives comeses i la possible responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament de L'Aldea.
QUINTA: Per consegüent, els administrats als que se sol•licita en l'expedient de contribucions especials un esforç econòmic com “beneficiaris” de les dites obres, hagueren de disposar a dia de la data dels dits servicis de manera gratuïta, d'acord amb les lleis d'habitatge, dret a la vivenda, urbanístiques i del sòl vigents a Catalunya, al tractar-se d'un polígon de nova urbanització que va haver de desenrotllar-se d'acord amb la Llei i no d'unes obres de millora urbanística de polígons desenrotllats amb anterioritat a l'aprovació de les Normes Subsidiàries de data 15 de gener d'1.997.
SEXTA. A la vista d'allò que s'ha exposat en els punts anteriors no pot exigir-se als administrats una contribució especial per a la solució d'un problema que ha originat el propi Ajuntament de L'Aldea, qui ja s'ha beneficiat de cessions, obres parcials d'urbanització sufragades per Hostasol i de les corresponents taxes, arbitris i llicències per construcció d'obres en un polígon de 39.973,59 m2.
SÈPTIMA: Atés que el desenrotllament dels vials del polígon Hostasol afecta una unitat d'actuació de caràcter únic i indivisible (si bé desenrotllada en fases) i una part dels actuals propietaris ja disfruta de vials complets de manera gratuïta, segons pareix sufragats a costa seu per la promotora, resulta INJUST repercutir l'import de les obres que completen la Urbanització del Sector tan sols en uns pocs propietaris, atés que el desenrotllament del dit sector va haver d'efectuar-se segons s'exposa en els informes jurídics pel sistema de “Compensació” per a la justa distribució de beneficis i càrregues. Fet este que de per si ja justificaria l'anul•lació de l'expedient de contribucions especials desenrotllat per l'Ajuntament de l'Aldea.

Per l'anteriorment exposat SOL•LICITA la nul•litat de l'expedient de referència així com de les notificacions individuals realitzades per al pagament de les contribucions especials per obres als presumptes beneficiaris.
ALTRAMENT DIU: Que si més no siga modificat l'expedient de referència en extensió a la totalitat de propietaris del Sector Hostasol que ja es beneficien de parcs, vials i altres servicis para d'esta manera efectuar un just repartiment i distribució dels beneficis i càrregues.
És Justícia que prega del recte procedir de V.I.

En l'Aldea a vint-i-quatre de novembre de Dos Mil Deu.

No hay comentarios: